Χρήστες οι οποίοι έχουν ως μητρική γλώσσα την πολωνική.