Χρήστες ανά ικανότητα χειρισμού της Ρουμανικής γλώσσας.