Καφάσι ή εσχαροκιβώτιο ή τελάρο είναι ένα είδος συσκευασίας μεταφοράς για στερεά προϊόντα.[1] Κύριο χαρακτηριστικό των διαφόρων τύπων καφασιών είναι ότι είναι ανοικτά από επάνω και συνήθως δεν έχουν συμπαγείς πλευρές, αλλά η κατασκευή τους μπορεί να αποτελείται από τεμάχια (π.χ. σανίδες) που απέχουν μεταξύ τους, αφήνοντας κενά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι τα καφάσια χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων με σχετικά μεγάλο μέγεθος όπως φρούτα και μπουκάλια με υγρά (μπύρες, γάλατα).

Καφάσι
Ξύλινα καφάσια μπύρας

Τα καφάσια, ανάλογα με το προϊόν για τη μεταφορά, μπορεί να έχουν πολύ μικρό ύψος (π.χ. καφάσια για ευπαθή φρούτα) ή μεγαλύτερο ύψος (π.χ. καφάσια για μπύρες).

Η λέξη καφάσι προέρχεται από την τουρκική λέξη kafes.[2] Η λέξη τελάρο είναι ιταλική (telaro). Ο αγγλικός όρος "crate" ο οποίος χρησιμοποιείται για μετάφραση της λέξης καφάσι, έχει πολύ πιο ευρεία έννοια και περιλαμβάνει και μεγάλες συσκευασίες, συνήθως όμως αφορά ανοικτή κατασκευή των επιφανειών των πλευρών του.

Σημειώσεις και παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 2005/560/: Απόφαση αριθ. 3/2005 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-ΕΖΕΣ «κοινή διαμετακόμιση», της 17ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση της σύμβασης, της 20ής Μαΐου 1987, περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 189 της 21/07/2005 σ. 0061 - 0068 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22005D0560:EL:HTML
  2. Η έκφραση «του ΄φυγε το καφάσι» δεν έχει σχέση με την συσκευασία αλλά σημαίνει «του έφυγε το κεφάλι» από το τουρκικό kafa = κεφάλι.