Κεντροσωμάτιο

οργανίδιο που χρησιμεύει ως το κύριο κέντρο οργάνωσης μικροσωληνίσκων ζωικών κυττάρων και είναι ρυθμιστής της προόδου του κυτταρικού κύκ

Το κεντροσωμάτιο είναι κυτταρικό οργανίδιο. Στο κεντροσωμάτιο πραγματοποιείται η οργάνωση των μικροσωληνίσκων. Αναφέρεται και ως MTOC (Microtubule Organizing Center).

Δύο κύτταρα ποντικού στη φάση της διαίρεσης. Ορατά είναι τα χρωμοσώματα (κόκκινο), ο πυρηνικός φάκελος (μπλε) και οι μικροσωληνίσκοι (πράσινο). Δεξιά πάνω διακρίνεται το κεντροσωμάτιο. Η λευκή γραμμή αντιστοιχεί σε 5 µm.

Τα αρνητικά άκρα των μικροσωληνίσκων (-) είναι εγκλεισμένα στο κεντροσωμάτιο, ενώ τα θετικά άκρα (+) εκτείνονται μακριά απ' αυτό. Το κύριο συστατικό του ΚΣ ειναι η γ-τουμπουλίνη.

Στα ζωικά κύτταρα υπάρχουν και δυο κεντρίδια, σε ορισμένα φυτικά κύτταρα όμως λείπουν εντελώς.

Κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, και συγκεκριμένα, κατα την φαση της μεσοφασης, το κεντροσωμάτιο διαιρειται (στο σταδιο G2).