Άνοιγμα κυρίου μενού

Κεντροσωμάτιο

οργανίδιο που χρησιμεύει ως το κύριο κέντρο οργάνωσης μικροσωληνίσκων ζωικών κυττάρων και είναι ρυθμιστής της προόδου του κυτταρικού κύκλου
Δύο κύτταρα ποντικού στη φάση της διαίρεσης. Ορατά είναι τα χρωμοσώματα (κόκκινο), ο πυρηνικός φάκελος (μπλε) και οι μικροσωληνίσκοι (πράσινο). Δεξιά πάνω διακρίνεται το κεντροσωμάτιο. Η λευκή γραμμή αντιστοιχεί σε 5 µm.

Το κεντροσωμάτιο είναι κυτταρικό οργανίδιο. Στο κεντροσωμάτιο πραγματοποιείται η οργάνωση των μικροσωληνίσκων. Αναφέρεται και ως MTOC (Microtubule Organizing Center).

Τα αρνητικά άκρα των μικροσωληνίσκων (-) είναι εγκλεισμένα στο κεντροσωμάτιο, ενώ τα θετικά άκρα (+) εκτείνονται μακριά απ' αυτό. Το κύριο συστατικό του ΚΣ ειναι η γ-τουμπουλίνη.

Στα ζωικά κύτταρα υπάρχουν και δυο κεντρίδια, σε ορισμένα φυτικά κύτταρα όμως λείπουν εντελώς.

Κατά τη διάρκεια της διαίρεσης, το κεντροσωμάτιο διπλασιάζεται στη φάση S (σύνθεση) του κυτταρικού κύκλου.