Η κεφαλαιοποίηση αγοράς[1] ή χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση[2] είναι η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών μιας εισηγμένης εταιρείας, που είναι ίση με τον αριθμό των μετοχών της, επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας τους.[3][4]

Ο όρος κεφαλαιοποίηση της αγοράς χρησιμοποιείται από την επενδυτική κοινότητα στην κατάταξη του μεγέθους των επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τις πωλήσεις ή τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού.

Υπολογισμός

Επεξεργασία

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς δίνεται από τον τύπο  , όπου MC είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς, Ν είναι ο αριθμός των μετοχών και P είναι η τιμή κλεισίματος ανά μετοχή.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία