Στη φυσική τα κρίσιμα φαινόμενα είναι εκείνα που συνδέονται με τη φυσική των κρίσιμων σημείων, εκεί δηλαδή που η πυκνότητα μιας ουσίας είναι τέτοια που είναι δυσδιάκριτο σε ποια φάση της ύλης βρίσκεται, πχ σε αέρια ή υγρή φάση.

Τα κρίσιμα φαινόμενα περιλαμβάνουν κλιμακούμενες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ποσοτήτων και αποκλίσεις ποσοτήτων σύμφωνα με τον νόμο δύναμης και περιγράφονται εκθετικά, από καθολικότητα, φράκταλ συμπεριφορά, ή σπάσιμο της εργοδικότητας.

Η κρίσιμη συμπεριφορά λαμβάνει υπόψιν τις συσχετίσεις, οι οποίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές καθώς το σύστημα πλησιάζει στο κρίσιμο σημείο όπου το μήκος συσχέτισης διαφέρει.