Κύπρος (μυθολογία)

μυθολογικό πρόσωπο

Με το όνομα Κύπρος στη μυθολογία αναφέρονται τρία πρόσωπα που σχετίζονται με την ονομασία της νήσου Κύπρος.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο ήταν κόρη του Κινύρα, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος αναφέρει άλλη παράδοση που λέει ήταν κόρη του Βύβλου και της Αφροδίτης, ...Κύπρος εκλήθη από Κύπρου της θυγατρός του Κινύρου, ή της Βύβλου και Αφροδίτης...[1]. Ο Ευστάθιος μας αναφέρει ότι ήταν γιος του Κινύρα.

Πηγές Επεξεργασία

  • Αθανάσιου Σακελάριου, Τα Κυπριακά ήτοι, πραγματεία περί γεωγραφίας, αρχαιολογία, στατιστικής, μυθολογίας και διαλέκτου της Κύπρου, τόμος 1, Αθήνα 1855

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί Θεμάτων, έκδοση Impensis Ed. Weberi, 1811