Λογισμικό Σύστημα: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας του υπολογιστή και τη δημιουργία και εκτέλεση των προγραμμάτων εφαρμογών. Αυτά τα τμήματα λογισμικού είναι συνήθως τα παρακάτω: Το βασικότερο Λογισμικό της κατηγορίας αυτής είναι το Λειτουργικό Σύστημα.

  1. Λειτουργικό σύστημα.
  2. Συμβολομεταφραστές (Assemblers).
  3. Μεταγλωττιστές (Compilers) και διερμηνείς (Interpreters) υψηλού επιπέδου.
  4. Συνδέτες των αντικειμενικών προγραμμάτων του χρήστη με τις βιβλιοθήκες του συστήματος.
  5. Αποσφαλματωτές (Debuggers) για την παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός προγράμματος, βήμα προς βήμα, και τον εντοπισμό λαθών.
  6. Βιβλιοθήκες υποπρογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων.
  7. Βοηθητικά συνοδευτικά προγράμματα επιπέδου εφαρμογών.