Ένας λογιστής είναι ο άνθρωπος που ασχολείται επαγγελματικά με τη λογιστική, η οποία μετράει, αποκαλύπτει ή διασφαλίζει εκείνες τις οικονομικές πληροφορίες που βοηθούν τους διευθυντές, τους επενδυτές, τις φορολογικές αρχές και άλλους να αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή των πόρων.

Σε πολλές περιπτώσεις φορέων, η αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου γίνεται από επαγγελματίες ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι πράττουν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αποδείξει το φάσμα των ικανοτήτων τους και γνώσεων τους μέσω εξετάσεων πιστοποίησης για να λάβουν τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή. Ο επαγγελματίας λογιστής έχει ορισμένες αρμοδιότητες από το νόμο, όπως η δυνατότητα να πιστοποιεί τις οικονομικές καταστάσεις του εκάστοτε οικονομικού οργανισμού, και μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για αυτές, για οποιοδήποτε παράπτωμα που αυτές φέρουν. Λογιστές χωρίς εμπειρία μπορεί να απασχολούνται από έναν έμπειρο λογιστή, ή μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητοι.

Αναφορές Επεξεργασία