Ολανδρικά ονομάζονται ορισμένα γονίδια του Υ χρωμοσώματος, που χαρακτηρίζει τα αρσενικά άτομα στον άνθρωπο, για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχες γονιδιακές θέσεις στο χρωμόσωμα Χ, που υπάρχει και στα αρσενικά και στα θηλυκά άτομα.

Αυτά τα γονίδια επομένως κληροδοτούνται μόνο από τον πατέρα στο αρσενικό παιδί και λόγω έλλειψης αντίστοιχης γονιδιακής θέσης στο θηλυκό άτομο, εμφανίζουν οπωσδήποτε την δράση τους στο φαινότυπο. Στο αρσενικό άτομο, για τα γονίδια που κληροδοτούνται αποκλειστικά από τον ένα γονέα (τα φυλοσύνδετα ή τα ολανδρικά) λέμε ότι βρίσκονται σε ημιζυγωτία.