Ονοματολογία Ανόργανης Χημείας

Οι ανόργανες χημικές ενώσεις ονομάζονται ανάλογα με το ποιο είναι το θετικό τους και ποιο το αρνητικό τους μέρος. Η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry, I.U.P.A.C.) διοργάνωσε συνέδριο το 1947 καθιέρωσε ένα ενιαίο σύστημα διεθνούς ονοματολογίας, το οποίο όμως (στην Ελλάδα τουλάχιστον σπανίως ή ποτέ) δεν ακολουθείται[εκκρεμεί παραπομπή]. Παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας στον οποίο εικονίζονται οι συνηθέστερες μονατομικές ρίζες (θετικά ή αρνητικά φορτισμένα ιόντα) και η ονοματολογία τους.

Επικεφαλίδα Επικεφαλίδα
F-1, Cl-1, Br-, I-1 Φθωριούχο, Χλωριούχο, Βρωμιούχο, Ιωδιούχο
O-2 Οξυγονούχο
S-2 Θειούχο
N-3 Αζωτούχο
P-3 Φωσφορούχο

Οι κυριότερες πολυατομικές ρίζες είναι αυτές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πολυατομική Ρίζα Όνομα Πολυατομική Ρίζα Όνομα Πολυατομική Ρίζα Όνομα
ΝΟ3-1 Νιτρικό CN- Κυάνιο HCO3-1 Όξινο Ανθρακικό
CO3-2 ανθρακικό ClO- υποχλωριώδες HPO4-2 όξινο φωσφορικό
SO4-2 θειικό ClO4- υπερχλωρικό H2PO4- δισόξινο φωσφορικό
PO4-3 φωσφορικό ClO3- χλωρικό MnO4- υπερμαγγανικό
OH- υδροξείδιο ή καυστικό ClO2- χλωριώδες Cr2O7-2 διχρωμικό
NH4+ αμμώνιο HSO4- όξινο θειικό CrO4-2 χρωμικό