Οπτικοποίηση Δεδομένων αποτελεί τη διαδικασία μετατροπής των αριθμητικών δεδομένων σε εικόνα με σκοπό την ερμηνεία των πληροφοριών και των συνδέσμων οι οποίοι περιέχονται σε αυτά. Η οπτικοποίηση βοηθά στην κατανόηση των πληροφοριών που έχουν παραχθεί από κάποια μορφή Ανάλυσης δεδομένων παρουσιάζοντας τα με τη βοήθεια γραφημάτων, ραβδογραμμάτων, χαρτών κ.α.

Διαχωρισμός Τύπων Οπτικοποίησης

Επεξεργασία

Η Οπτικοποίηση Δεδομένων, σύμφωνα με τους Tory και Möller (2004). Wong χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

  • Την Επιστημονική Οπτικοποίηση (Scientific Visualization ), όπου τα δεδομένα αντλούνται από συνεχή υποδείγματα
  • και την Οπτικοποίηση Πληροφοριών (Information Visualization ), όπου τα δεδομένα αντλούνται από διακριτά υποδείγματα

Το 1997 οι Wong και Bergeron χώρισαν την εξέλιξη της οπτικοποίησης δεδομένων σε 4 περιόδους με βάση κάποια ορόσημα στον τομέα της συγκεκριμένης επιστήμης.

  • Η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος μέχρι το 1976 όπου οι επιστήμονες της Στατιστικής χρησιμοποιούσαν δισδιάστατα γραφήματα, σχεδιασμένα πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα φύλλα. Τα γραφήματα όπως είναι φυσικό αφορούσαν μικρό όγκο δεδομένων και συνήθως κατασκευάζονταν για να προτείνουν κατάλληλη στατιστική μέθοδο επεξεργασίας τους.
  • Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος 1977-1985 και αναφέρεται σαν περίοδος «Αφύπνισης» του τομέα. Ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο έργο του Tukey το 1977 για την Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων (Exploratory Data Analysis). Πρόκειται για έναν νέο τρόπο σκέψης που θα βοηθήσει τον επιστημονικό κόσμο να αποκωδικοποιήσει πληροφορίες που εμπεριέχονται στα δεδομένα. Αυτή την εποχή εισάγονται και για πρώτη φορά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπου αναλαμβάνουν πλέον τους πολύπλοκους χρονοβόρους στατιστικούς υπολογισμούς και τους εκτελούν σε πολύ μικρούς χρόνους. Επίσης τα βελτιωμένα γραφικά των υπολογιστών «μετατρέπουν» τα δεδομένα που απασχολούν τους μελετητές σε δισδιάστατα, τρισδιάστατα και πολλές φορές πολυδιάστατα.
  • Η περίοδος 1986-1991 χαρακτηρίζεται ως περίοδος «ανακάλυψης». Το 1986 διατυπώνεται για πρώτη φορά η εφαρμογή γραφικών τεχνικών στην επιστήμη των υπολογιστών και εισάγεται ο όρος ViSC (Visualization in Scientific Computing) ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά οι επιστήμονες δηλώνουν την ανάγκη χρήσης οπτικοποίησης στις επιστήμες. Έτσι λόγω αυτών των παραγόντων οι επιστήμονες ωθούνται να ανακαλύψουν πολλές καινούργιες μεθόδους οπτικοποίησης για δεδομένα πολλών διαστάσεων χρησιμοποιώντας εμπλουτισμένα γραφικά και αμφίδρομες τεχνικές αναπαράστασης.
  • Η τελευταία περίοδος ξεκινά το 1992 και εκτείνεται μέχρι και σήμερα. Μέσα στο διάστημα αυτό προέκυψαν λίγες νέες τεχνικές ωστόσο έχει γίνει πρόοδος όσο αφορά τη βελτίωση παλαιότερων τεχνικών και το συνδυασμό τεχνικών για καλύτερα αποτελέσματα. Μια καινοτομία αυτή της περιόδου είναι οι τρισδιάστατες ταχείες προβολές (animation).