Οστεώνας ή Σύστημα Havers είναι η δομική μονάδα του συμπαγούς οστού. Έχει κυλινδρική δομή με αρκετά συγκεντρικά πετάλια οστού.

Transverse Section Of Bone.png

Στο κέντρο διαθέτει αβέρσιο σωλήνα με αιμοφόρα αγγεία, νεύρα και χαλαρό (αραιό) συνδετικό ιστό. Στο τοίχωμά του είναι ορατές οστικές κοιλότητες με οστεοκύτταρα και οστικά τριχοειδή σωληνάρια (οστικά σωληνάρια) με αποφύσεις οστεοκυττάρων.

Οι σωλήνες Havers επικοινωνούν μεταξύ τους,με την ελεύθερη επιφάνεια του οστού και με το μυελώδη αυλό διαμέσου των σωλήνων Volkmann οι οποίοι διατρυπούν λοξά ή κάθετα τους αβέρσιους σωλήνες.