Οστεώνας ή Σύστημα Havers είναι η δομική μονάδα του συμπαγούς οστού. Έχει κυλινδρική δομή με αρκετά συγκεντρικά πετάλια οστού.

Στο κέντρο του, ο κάθε οστεώνας διαθέτει έναν αβέρσειο σωλήνα, από όπου διέρχονται αιμοφόρα αγγεία και νεύρα, καθώς και χαλαρό (αραιό) συνδετικό ιστό. Στο τοίχωμά του είναι ορατές οστικές κοιλότητες με οστεοκύτταρα και οστικά τριχοειδή σωληνάρια (οστικά σωληνάρια) με αποφύσεις οστεοκυττάρων.

Οι αβέρσειοι σωλήνες επικοινωνούν μεταξύ τους με την ελεύθερη επιφάνεια του οστού και με τον μυελώδη αυλό διαμέσου των σωλήνων Volkmann, οι οποίοι διατρυπούν λοξά ή κάθετα τους αβέρσιους σωλήνες.