Αποτελεί το αισθητήριο νεύρο της όσφρησης και αποτελείται από είκοσι συνήθως οσφρητικά νημάτια. Τα οσφρητικά νημάτια είναι οι κεντρικές αποφυάδες των οσφρητικών κυττάρων του οσφρητικού βλεννογόνου. Ο οσφρητικός βλεννογόνος επενδύει την άνω-έσω επιφάνεια της άνω ρινικής κόγχης και το απέναντι της μέρος του ρινικού διαφράγματος. τα οσφρητικά νημάτια κατόπιν διέρχονται από το τετρημένο πέταλο του ηθμοειδούς οστού, για να καταλήξουν στα μιτροειδή κύτταρα του οσφρητικού βολβού. Από εκεί οι διεγέρσεις μεταβιβάζονται με την οσφρητική ταινία στα διάφορα οσφρητικά κέντρα του εγκεφάλου.