Γενικά ο ελληνοποιημένος όρος πασιφισμός, που προέρχεται εκ του λατινικού pacificus, χαρακτηρίζει την ακραία έκταση της πίστης εκείνης κατά την οποία οποιαδήποτε εμπλοκή ενός κράτους σε διεξαγωγή πολέμου, κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι εσφαλμένη, καθώς και το αυτό για οποιοδήποτε άτομο που συμμετέχει σ΄ αυτόν.

Παγκόσμια Ημέρα Προσευχών για ειρήνη στην Ασίζη το 2011.

Συνεπώς ο όρος αυτός αποδίδεται περισσότερο σε μια ριζοσπαστική αλλά και ιδεαλιστική τάση του φιλελευθερισμού, που όμως αν και απεύχεται τον πόλεμο η γενικότερα την όποια εκδήλωση βίας, εντούτοις τον θεωρεί συχνά επιβεβλημένο, ειδικότερα όταν προσβάλλονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ή αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Στην ελληνική γλώσσα ο πασιφισμός αποδόθηκε ορθότερα ως «ειρηνισμός» και ο πασιφιστής ως «ειρηνιστής», προς διάκριση των όρων «φιλειρηνισμός» και «φιλειρηνιστής» αντίστοιχα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία