Ως "προξενική αρχή" νοείται κάθε γενικό προξενείο, προξενείο ή υποπροξενείο.

Η προξενική αρχή δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί στο έδαφος του Κράτους διαμονής παρά μόνο με τη συναίνεση του Κράτους αυτού.

Η έδρα της προξενικής αρχής, η τάξη της και η προξενική της περιφέρεια, καθώς και ο αριθμός του προσωπικού της προξενικής αρχής καθορίζονται από το αποστέλλον Κράτος και υπόκεινται στην έγκριση του Κράτους διαμονής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μεταβολής της έδρας, της τάξης, της προξενικής περιφέρειας ή του αριθμού του προσωπικού της προξενικής αρχής.