Στο διεθνές Δίκαιο ο όρος προσχώρηση σημαίνει αποδοχή μιας Πολιτείας (κράτους) των όρων κάποιας σύμβασης ή συνθήκης που έχει συνομολογηθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων άλλων Πολιτειών.