Στο Διεθνές Δίκαιο ο όρος Προσχώρηση σημαίνει αποδοχή μιας Πολιτείας (κράτους) των όρων κάποιας σύμβασης ή Συνθήκης που έχει συνομολογηθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων άλλων Πολιτειών.