Πρότυπο:Αποτελέσματα υπολογισμών

        Αποτελέσματα υπολογισμώνπ  σ  ε

Πρόσθεση (+)
προσθετέος + προσθετέος = άθροισμα
Αφαίρεση (−)
μειωτέος − αφαιρετέος = διαφορά
Πολλαπλασιασμός (×)
πολλαπλασιαστέος × πολλαπλασιαστής = γινόμενο
Διαίρεση (÷)
διαιρετέος ÷ διαιρέτης = πηλίκο
Ύψωση σε δύναμη
βάσηεκθέτης = δύναμη
Νιοστή ρίζα (√)
βαθμόςβάση = ρίζα
Λογάριθμος (λογ)
λογ βάση (δύναμη) = εκθετοποίηση