• Μαρτύρων Τροφίμου, Σαβατίου και Δορυμέδοντος (†276)