Η ρήτρα ρυμουλκών (tow clause) αποτελεί ειδική ρυμουλκική ρήτρα ασφάλισης πλοίων.

Σε περιπτώσεις χρόνιας ασφάλισης πλοίου με τη ρήτρα αυτή ένα πλοίο καλύπτεται ασφαλιστικά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ασφάλισης, είτε αυτό κινείται (ναυσιπλοεί), είτε βρίσκεται σε λιμένα, ή σε αγκυροβόλιο ή σε δεξαμενισμό, για πάσης φύσεως εργασίες ρυμούλκησης φθάνει αυτή να κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης, διαφορετικά παύει η ευθύνη του ασφαλιστή.