Σε μια οποιαδήποτε λογικά συνεπή θεωρία, ή γενικότερα σε οποιοδήποτε εννοιολογικό πλαίσιο, σημασία ονομάζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των συμβόλων και συμβολοσειρών της θεωρίας με κάποιο κατάλληλο μοντέλο. Το σύστημα συμβόλων της θεωρίας είναι οι χαρακτήρες και ψηφία που χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση των προτάσεων της θεωρίας. Το σύστημα συμβόλων που συνηθέστερα χρησιμοποιείται για γενικού σκοπού επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών είναι η γλώσσα (γραπτά σύμβολα και ηχητικά φωνήματα μαζί με τους κανόνες για το ποιες είναι οι γραμματικά και συντακτικά αποδεκτές προτάσεις της γλώσσας).

Το μοντέλο στο οποίο αντιστοιχίζονται τα σύμβολα, και το οποίο προσδίδει σημασία στα σύμβολα, είναι ένα σύστημα από αντικείμενα. Μπορεί να είναι συγκεκριμένα φυσικά αντικείμενα ή αφηρημένα αντικείμενα. Αυτή είναι η τεχνική χρήση του όρου «μοντέλο» σύμφωνα με τη σύγχρονη φιλοσοφική λογική και επιστημολογία. Για παράδειγμα, το μοντέλο της ευκλείδειας γεωμετρίας είναι το σύνολο των γεωμετρικών εννοιών στις οποίες αναφέρονται τα θεωρήματα της. Είναι δηλαδή το σημείο, η ευθεία, η γωνία, το επίπεδο και ούτω καθ εξής.

Ο παραπάνω τεχνικός ορισμός της σημασίας μπορεί να επεκταθεί και να αναφέρεται στη γλωσσολογική σημασία των λέξεων και των εκφράσεων μιας φυσικής γλώσσας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία