Στροβιλομηχανές (αγγλικά: turbomachines) ονομάζουμε τις μηχανές, οι οποίες συναλλάσσουν ενέργεια με το ρευστό που ρέει εντός τους. Η συναλλαγή αυτής της ενέργειας γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασης που συμβαίνει μεταξύ του ρευστού και των πτερυγίων (blades) των στροβιλομηχανών.

Κατηγορίες

Επεξεργασία

Οι κατηγορίες των στροβιλομηχανών είναι οι παρακάτω:

  • Ανάλογα με τον αν δίνουν ή παίρνουν έργο χωρίζονται σε στροβίλους και εργοστροβιλομηχανές.
  • Ανάλογα με την δίοδο του ρευστού στο εσωτερικό τους χωρίζονται σε ακτινικές, αξονικές και μικτής ροής.
  • Ανάλογα με το είδος του ρευστού που τις διατρέχει χωρίζονται σε ατμοστροβίλους, αεριοστρόβιλους και υδροστροβίλους.

Βαθμίδες

Επεξεργασία

Βαθμίδες (stages) είναι το βασικό μέλος μιας στροβιλομηχανής και αποτελείται κατά βάση από ένα κινητό και ένα ακίνητο μέλος. Στη βαθμίδα του συμπιεστή προηγείται η κινητή πτερύγωση και έπεται η σταθερή ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στη βαθμίδα του στροβίλου. Αν η μηχανή μας αποτελείται από μια και μόνο βαθμίδα λέγεται μονοβάθμια (one stage) ενώ αν έχει περισσότερες λέγεται πολυβάθμια (multi-stage). Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η σταθερή πτερύγωση είναι "καρφωμένη" πάνω στο εξωτερικό κέλυφος της μηχανής, ενώ η κινητή είναι καρφωμένη πάνω στον άξονα της μηχανής και είναι αυτή που παίρνει ή δίνει έργο στο ρευστό.