Σύνδεσμος είναι το άκλιτο μέρος του λόγου που χρησιμοποιείται για να συνδέσει προτάσεις ή λέξεις της ίδιας πρότασης μεταξύ τους.

Οι σύνδεσμοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Συμπλεκτικοί (και, κι, ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ)
 • Διαχωριστικοί (ή, είτε)
 • Αντιθετικοί (μα, παρά, αλλά, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, μολονότι, μόνο)
 • Συμπερασματικοί (λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που, οπότε)
 • Επεξηγηματικοί (δηλαδή)
 • Ειδικοί (πως, που, ότι)
 • Χρονικοί (όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν, πριν να, μόλις, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, όποτε, άμα)
 • Αιτιολογικοί (γιατί, επειδή, αφού, διότι)
 • Υποθετικοί (αν, σαν, άμα)
 • Τελικοί (να, για να)
 • Αποτελεσματικοί (ώστε, που)
 • Εναντιωματικοί/Παραχωρητικοί (αν και, ενώ, μολονότι)
 • Ενδοιαστικοί/Διστακτικοί (μη, μήπως)
 • Συγκριτικοί (παρά, πιο)
 • Βουλητικός (να)