Ταυτοφωνία ή ουνίσονο (ιτ. unisono) είναι ένας μουσικός όρος που γενικά σημαίνει τη συνήχηση, στο ίδιο τονικό ύψος, δύο ή περισσότερων φωνών ή μουσικών οργάνων. Ωστόσο, στην πολυφωνική μουσική της δυτικής Ευρώπης, ο όρος ταυτοφωνία σημαίνει τη συνάντηση δυο ή περισσότερων μελωδικών γραμμών στον ίδιο φθόγγο και μ’αυτήν την έννοια παίρνει μια ιδιαίτερη θέση στη μουσική ορολογία της δυτικοευρωπαϊκής πολυφωνικής παραδόσεως, γιατί προϋποθέτει συνήχηση δύο ή περισσότερων μελωδικών γραμμών, που κινούνται παράλληλα ή μια προς την άλλη και διατηρούν τη μελωδικότητα τους, αν και όχι υποχρεωτικά, και τη ρυθμική τους αυτοτέλεια.

Ταυτοφωνία δύο φωνών στη νότα Ντο

Δείτε επίσης Επεξεργασία