Ταύτιση στα μαθηματικά είναι μια έννοια σχετική με την ισότητα και συμβολίζεται με ≡. Η ταύτιση δεν δηλώνει ότι τα δύο μέλη είναι ίσα, όπως και στην ισότητα. Δηλώνει ότι τα δύο μέλη είναι ίδια, δηλαδή αναπαριστούν το ίδιο πράγμα. Μια ταύτιση: 8 × 6 + 4 ≡ 48 + 4. Τα δύο μέλη (8 × 6 + 4) και (48 + 4) δε λέμε ότι είναι ίσα, αλλά ότι είναι ίδια και διαβάζουμε: "οχτώ επί έξι συν τέσσερα ταυτόσημο με σαράντα οχτώ συν τέσσερα" ή "οχτώ επί έξι συν τέσσερα ίδιο με σαράντα οχτώ συν τέσσερα".