Ο Υγρογράφος είναι ένα μετεωρολογικό όργανο εδάφους, τύπου υγρόμετρου που όμως καταγράφει αυτόνομα την υγρασία ατμόσφαιρας.

Σύνθετη συσκευή θερμο-υγρογράφος

Συγκεκριμένα η λειτουργία του βασίζεται στις αυξομειώσεις του μήκους των τριχών που μεγεθύνονται μηχανικά και μεταβιβάζονται σε βραχίονα στην άκρη του οποίου φέρεται πέννα (όπως του πικ-απ) η οποία εφάπτεται σε χάρτινη ταινία που βρίσκεται στερεωμένη σε περιστρεφόμενο ωρολογιακό κύλινδρο. Το ελεύθερο ίχνος της πέννας πάνω στη χάρτινη αυτή ταινία μας δίδει το εβδομαδιαίο διάγραμμα του υγρογράφου. Η ταινία αυτή φέρει κατά το εύρος της, διάφορες οριζόντιες διαγραμμίσεις ξεκινώντας από το 0% στο κάτω μέρος και φθάνοντας στο 100% στο πάνω μέρος.

Η όλη αυτή διάταξη φέρεται εντός γυάλινου κλωβού.