Προσήνεμος = ο προσβαλλόμενος από ανέμους.

Στη ναυτική ορολογία προσήνεμος ή προσήνεμη πλευρά λέγεται συνήθως η πλευρά του πλοίου, ή οποιουδήποτε σκάφους, λέμβου κλπ, κατά το χρόνο που προσβάλλεται από τον υφιστάμενο άνεμο ή τον κυματισμό (ως προϊόν του ανέμου).
Ακριβώς, κατά τον ίδιο αυτό χρόνο και κατ΄ αντίθεση, η άλλη πλευρά του πλοίου καλείται υπήνεμος ή υπήνεμη πλευρά όπου και φέρεται ως προστατευμένη πλευρά.

Από την υπήνεμη πλευρά του πλοίου γίνεται η χρήση των σωστικών μέσων, η προσέγγιση των ναυαγών ή είναι δυνατή η ασφαλής προσέγγιση λέμβων.

Όταν χαρακτηρίζεται ένας όρμος ως υπήνεμος θα πρέπει πάντα να προσδιορίζεται και για ποιας διευθύνσεως ανέμων τυγχάνει τέτοιου χαρακτήρα, ειδικότερα όταν γίνεται περιγραφή και δεν συνοδεύεται με χάρτη.

Η ορολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα και για βουνά, όπου προσήνεμη είναι η πλευρά του βουνού που είναι εκτεθειμένη στον άνεμο και υπήνεμη η πλευρά που προστατεύεται από το βουνό.