Με τον όρο φυσική ιδιότητα (στη Φυσική) προσδιορίζεται το χαρακτηριστικό γενικό γνώρισμα ενός σώματος στη φυσική του συμπεριφορά.

Φυσικη ιδιότητα είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σώμα (στερεό,υγρό ή αέριο), η θερμοκρασία του, το μέγεθός του κλπ.

  • Οι φυσικές ιδιότητες των σωμάτων δεν εξαρτώνται από τη χημική τους σύσταση.