Ο φυσικός σχεδιασμός (Physical Planning) αποτελεί μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού και αναφέρεται αμιγώς στη σχεδιαστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται κατά την εκπόνηση μιας πολεοδομικής μελέτης ανάπτυξης ή διαμόρφωσης ενός οικιστικού συνόλου.

Η βασική διαφοροποίηση του φυσικού σχεδιασμού από τον σχεδιασμό γενικότερα εστιάζεται στο τελικό αποτέλεσμα. Ο πρώτος παράγει σχέδια ενώ ο δεύτερος παράγει προγράμματα ή σύνθετα προγράμματα που πλαισιώνονται από σχέδια.

Ο συνδυασμός του φυσικού σχεδιασμού και του πολεοδομικού κανονισμού συνθέτουν τη βασική εικόνα μιας πολεοδομικής μελέτης.