Οι Χάττι ήταν ένας προϊνδοευρωπαϊκός, πιθανόν αυτόχθων λαός της Ανατολίας. Αναφέρονται για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της Ακκαδικής αυτοκρατορίας του Σαργών (2350 - 2150 π.Χ) [1]. Με την άφιξη των Ινδοευρωπαίων Χετταίων στην Ανατολία, οι Χάττι ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία τους, αποτελώντας το σημαντικότερο κομμάτι του πληθυσμού της. Παρότι που η πολιτισμική επιρροή που άσκησαν στους Χετταίους ήταν πολύ σημαντική, αφομοιώθηκαν σχετικά γρήγορα.

Γλώσσα Επεξεργασία

Η γλώσσα των Χάττι ήταν μη-Ινδοευρωπαϊκή και η θέση της αβέβαιη. Ανήκει στις συγκολλητικές γλώσσες, όπου οι περισσότερες λέξεις σχηματίζονται ενώνοντας μορφήματα από κοινού. Το χαρακτηριστικό της σε αυτή την κατηγορία γλωσσών είναι ότι κάνει εκτεταμένη χρήση προθεμάτων.

Παράδειγμα
aampu = a (το) + am (αυτός) + pu (κάνει) = το κάνει/δημιουργεί
antaẖa = a (το) + an (αυτός) + ta (μέσα) + ha (βάζει) = αυτός το βάζει μέσαΕνδεικτικές λέξεις

ana = αυτό
arrina = πηγή
aya = δίδω
katte = βασιλεύς
malḫip = καλό, καλοσύνη

nimḫut = γυναίκα
pala = και
paraya = ιερέας

psun = ψυχή
pušan = φύσημα
tih = κτίσμα
tittaḫ = μέγας, τεράστιος

Πηγές Επεξεργασία

  1. Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites: New Edition, Oxford University Press, 2005. p.12

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία