Ως χημική ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο της δυναμικής ενέργειας που απαιτήθηκε από διάφορα άτομα για τη συγκρότηση μορίων χημικών ουσιών, κάτω από την αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων ή που αποθηκεύεται σε χημικές ενώσεις.

Η χημική ενέργεια αποδίδεται συνήθως ως θερμική ενέργεια ή ηλεκτρική ενέργεια, όταν τα μόρια διασπώνται και πάλι σε άτομα ή μετασχηματίζεται στους οργανισμούς σε θερμική και κινητική ενέργεια , με βιολογικούς μηχανισμούς, και ονομάζεται έτσι ζωική ενέργεια.


{{πλαίσιο Πλοήγησης|

 |name = Μορφές ενέργειας
 |title = Μορφές ενέργειας
 |group1=Μηχανική
 |list1=Έργο  ·  Κινητική ενέργεια  ·  Δυναμική ενέργεια  ·  Δυναμικό  ·  Μηχανική ενέργεια  ·  Δυναμικό βαρυτικού πεδίου  ·  Ενέργεια ελατηρίου
 |group2=Θερμοδυναμική και χημεία
 |list2=Θερμική ενέργεια  ·  Θερμότητα  ·  Εσωτερική ενέργεια  ·  Ενθαλπία  ·  Χημική ενέργεια
 |group3 = [[Ηλ