Αντιστοιχίες Στρατού ΞηράςΕπεξεργασία

OfficersΕπεξεργασία

NATO Code North Korea Unites States of America Russia Greece United Kingdom Germany Italy Japan
OF-12 Grand Marshal of the Democratic People’s Republic of Korea
(대원수)
OF-11 Marshal of the Democratic People’s Republic of Korea
(공화국원수)
General of the Armies of the United States Generalissimus of the Soviet Union
(Генералиссимус Советского Союза)
Marshal of the Empire
(Reichsmarschall)
First Marshal of the Empire
(Primo maresciallo dell'Impero)
Grand Marshal of the Japanese Empire
(大元帥陸軍大将)
OF-10a Marshal of the Korean People's Army
(인민군원수)
General of the Army Marshal of the Soviet Union
(Маршал Советского Союза)
Field Marshal
(Στρατάρχης)
Field Marshal General Field Marshal
(Generalfeldmarschall)
Marshal of Italy
(Maresciallo d'Italia)
Field Marshal
(元帥陸軍大将)
OF-10b Vice Marshal
(차수)
Colonel General in the Rang of General Field Marshal
(Generaloberst mit dem Rang als Generalfeldmarschall)
OF-9a Colonel General
(Generaloberst)
General of the Army
(Generale d'Armata)
OF-9b General of the Army
(대장)
General General of the Army
(Генерал армии)
General
(Στρατηγός)
General General of the Army
(Armeegeneral)
Designated General of the Army
(Generale designato d'Armata)
General of the Army
(陸軍大将)
OF-8 Colonel general
(상장)
Lieutenant General Colonel General
(Генера́л-полко́вник)
Lieutenant General
(Αντιστράτηγος)
Lieutenant General Lieutenant General
(Generalleutnant)
Corps General of the Army
(Generale di Corpo d'Armata)
Lieutenant General
(陸軍中将)
OF-7 Lieutenant General
(중장)
Major General Lieutenant General
(генера́л-лейтена́нт)
Major General
(Υποστράτηγος)
Major General Major General
(Generalmajor)
Divisional General
(Generale di Divisione)
Major General
(陸軍少将)
OF-6 Major General
(소장)
Brigadier General Major General
(генера́л-майо́р)
Brigadier
(Ταξίαρχος)
Brigadier Brigadier General
(Brigadegeneral)
Brigadier General
(Generale di Brigata)
OF-5a Senior Colonel
(대좌)
Colonel Commandant Colonel Commandant
(Colonnello Comandante)
OF-5b Colonel
(상좌)
Colonel Colonel
(полко́вник)
Colonel
(Συνταγματάρχης)
Colonel Colonel
(Oberst)
Colonel
(Colonnello)
Colonel
(陸軍大佐)
OF-4 Lieutenant Colonel
(중좌)
Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel
(подполко́вник)
Lieutenant Colonel
(Αντισυνταγματάρχης)
Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel
(Oberstleutnant)
Lieutenant Colonel
(Tenente Colonnello)
Lieutenant Colonel
(陸軍中佐)
OF-3a Major
(소좌)
Major Major
(майо́р)
Major
(Ταγματάρχης)
Major Major Major
(Maggiore)
Major
(陸軍少佐)
OF-3b Lieutenant Major
(Υποταγματάρχης)
OF-2a Staff Captain
(Επιλοχαγός)
Staff Captain
(Stabshauptmann)
First Captain
(Primo Capitano)
OF-2b Captain
(대위)
Captain Captain
(капита́н)
Captain
(Λοχαγός)
Captain Captain
(Hauptmann)
Captain
(Capitano)
Captain
(陸軍大尉)
OF-1a Senior Lieutenant
(상위)
Senior Lieutenant
(ста́рший лейтена́нт)
Senior Lieutenant
(Πρωθυπολοχαγός)
Over Lieutenant
(Oberleutnant)
First Lieutenant
(Primo Tenente)
OF-1b Lieutenant
(중위)
First Lieutenant Lieutenant
(лейтена́нт)
Lieutenant
(Υπολοχαγός)
Lieutenant Lieutenant
(Leutnant)
Lieutenant
(Tenente)
Lieutenant
(陸軍中尉)
OF-1c Junior Lieutenant
(소위)
Second Lieutenant Junior Lieutenant
(мла́дший лейтена́нт)
Junior Lieutenant
(Ανθυπολοχαγός)
Second Lieutenant Under Lieutenant
(Unterleutnant)
Under Lieutenant
(Sottotenente)
Second Lieutenant
(陸軍少尉)

Πολεμική ΑεροπορίαΕπεξεργασία

ΑξιωματικοίΕπεξεργασία

Luftwaffe Royal Air Force U.S. Air Force Πολεμική Αεροπορία Военно-воздушные силы СССР
Reichsmarschall
Generalfeldmarschall Marshal of the Royal Air Force General of the Air Force Αιθεράρχης
Generaloberst Гла́вный Ма́ршал Авиа́ции Совéтского Сою́за.
General Air Chief Marshal General Πτέραρχος Ма́ршал Авиа́ции.
Generalleutnant Air Marshal Lieutenant General Αντιπτέραρχος генера́л-полко́вник авиа́ции.
Generalmajor Air Vice Marshal Major General Υποπτέραρχος генера́л-лейтена́нт авиа́ции.
Brigadegeneral Air Commodore Brigadier General Ταξίαρχος генера́л-майо́р авиа́ции.
Oberst Group Captain Colonel Σμήναρχος полко́вник авиа́ции.
Oberstleutnant Wing Commander Lieutenant Colonel Αντισμήναρχος подполко́вник авиа́ции.
Major Squadron Leader Major Επισμηναγός майо́р авиа́ции.
Stabshauptmann
Hauptmann Flight Lieutenant Captain Σμηναγός капита́н авиа́ции.
Oberleutnant ста́рший лейтена́нт авиа́ции.
Leutnant Flying Officer First Lieutenant Υποσμηναγός лейтена́нт авиа́ции.
Unterleutnant Pilot Officer Second Lieutenant Ανθυποσμηναγός мла́дший лейтена́нт авиа́ции.

Deutsches Heer (Γερμανικός Στρατός)Επεξεργασία

ΑξιωματικοίΕπεξεργασία

Γερμανικά Αγγλικά Ελληνικά
Reichsmarschall

 

Marshal of the Empire Αρχιστρατάρχης
Generalfeldmarschall

   

General Field Marshal Στρατάρχης
Generaloberst (Mit dem Rang als Generalfeldmarschall)

 

Colonel General in the Rank of Field Marshal Αντιστρατάρχης
Generaloberst

  

Colonel General Αρχιστράτηγος
Armeegeneral

   

Army General Στρατηγός
Generalleutnant

   

Lieutenant General Αντιστράτηγος
Generalmajor

   

Major General Υποστράτηγος
Brigadegeneral

 

Brigadier General Ταξίαρχος
Oberst

   

Colonel Συνταγματάρχης
Oberstleutnant

   

Lieutenant Colonel Αντισυνταγματάρχης
Major

   

Major Ταγματάρχης, Επίλαρχος (ΤΘ)
Stabshauptmann

 

Staff captain Επιλοχαγός
Hauptmann

   

Captain Λοχαγός, Ίλαρχος (ΤΘ)
Oberleutnant

   

Senior Lieutenant Πρωθυπολοχαγός
Leutnant

   

Lieutenant Υπολοχαγός, Υπίλαρχος (ΤΘ)
Unterleutnant, Feldwebelleutnant

  

Junior Lieutenant, Sergeant Lieutenant Ανθυπολοχαγός, Ανθυπίλαρχος (ΤΘ)

Κατώτεροι βαθμοίΕπεξεργασία

Γερμανικά Αγγλικά Ελληνικά
Stabsoberfähnrich

 

Staff Senior Warrant Officer Ανθυπασπιστής Α'
Stabsfähnrich

 

Staff Warrant Officer Ανθυπασπιστής Β'
Oberfähnrich, Offiziersstellvertreter

   

Senior Warrant Officer, Deputy Officer Ανθυπασπιστής Γ'
Fähnrich

   

Warrant Officer Ανθυπασπιστής Δ'
Oberstabsfeldwebel

 

Senior Master Sergeant Αρχιλοχίας Α'
Stabsfeldwebel

   

Master Sergeant Αρχιλοχίας Β'
Hauptfeldwebel

 

Staff Sergeant Επιλοχίας
Oberfeldwebel

   

Sergeant First Class Λοχίας Α'
Feldwebel

   

Sergeant Λοχίας Β'
Unterfeldwebel, Vizefeldwebel

  

Junior Sergeant, Vice Sergeant Λοχίας Γ'
Stabsunteroffizier

 

Staff Non-commissioned officer Υπαξιωματικός Α'
Unteroffizier

   

Non-commissioned officer Υπαξιωματικός Β'
Oberstabsgefreiter

 

Senior Staff Corporal Δεκανέας Α'
Stabsgefreiter

   

Staff Corporal Δεκανέας Β'
Obergefreiter (Mehr als 6 Dienstjahre)

 

Corporal Δεκανέας Γ'
Hauptgefreiter

 

Staff Lance Corporal Υποδεκανέας Α'
Obergefreiter (Weniger als 6 Dienstjahre)

  

Senior Lance Corporal Υποδεκανέας Β'
Gefreiter

   

Lance Corporal Υποδεκανέας Γ'
Obersoldat

 

Private First Class Στρατιώτης Α'
Soldat

  

Private Στρατιώτης Β'