Χρώματα

Φόντο

Βασικά χρώματα
Κλασικά χρώματα Ανοιχτά χρώματα
#E5E5E5 #ECECEC #DFDFDF #B2B2B2 #868686
#FFE5E5 #FFB2B2 #FF8080 #CC6666 #994C4C
#FFEFE5 #FFCFB2 #FFAE80 #CC8B66 #99694C
#FFF9E5 #FFECB2 #FFDF80 #CCB266 #99864C
#FCFFE5 #F6FFB2 #F0FF80 #C0CC66 #90994C
#F2FFE5 #D9FFB2 #BFFF80 #99CC66 #73994C
#E9FFE5 #BDFFB2 #90FF80 #74CC66 #57994C
#E5FFEC #B2FFC6 #80FF9F #66CC80 #4C9960
#E5FFF5 #B2FFE2 #80FFCE #66CCA5 #4C997C
#E5FFFF #B2FFFF #80FFFF #66CCCC #4C9999
#E5F6FF #B2E3FF #80D0FF #66A7CC #4C7D99
#E5ECFF #B2C6FF #809FFF #6680CC #4C6099
#E8E5FF #BBB2FF #8E80FF #7266CC #554C99
#F2E5FF #D9B2FF #BF80FF #9966CC #734C99
#FCE5FF #F5B2FF #EE80FF #BE66CC #8F4C99
#FFE5F9 #FFB2EC #FF80DF #CC66B2 #994C86
#FFE5EF #FFB2D0 #FF80B0 #CC668D #994C6A
15% 20% 25%
#ffd9d9 #ffcccc #ffbfbf
#ffd9ff #ffccff #ffbfff
#edd9ff #e6ccff #dfbfff
#e3d9ff #d9ccff #cebdff
#d9d9ff #ccccff #bfbfff
#d9edff #cce6ff #bfdfff
#d9fff6 #ccfff2 #bfffef
#d9ffd9 #ccffcc #bfffbf
#edffd9 #e6ffcc #dfffbf
#f6ffd9 #f2ffcc #efffbf
#f0f0cc #f0f0c0 #f0f0b4
#ffffd9 #ffffcc #ffffb1
#ffe7d9 #ffdfcc #ffd6bf
#ffebd9 #ffe4cc #ffddbf
Χρώματα των Windows
FF8080 FFFF80 80FF80 00FF80 80FFFF 0080FF FF80C0 FF80FF
FF0000 FFFF00 80FF00 00FF40 00FFFF 0080C0 8080C0 FF00FF
804040 FF8040 00FF00 008080 004080 8080FF 800040 FF0080
800000 FF8000 008000 008040 0000FF 0000A0 800080 8000FF
400000 804000 004000 004040 000080 000040 400040 400080
000000 808000 808040 808080 408080 C0C0C0 400040 FFFFFF


Χαρακτήρες

Βασικά χρώματα
Κλασικά χρώματα Ανοιχτά χρώματα
#E5E5E5 #ECECEC #DFDFDF #B2B2B2 #868686
#FFE5E5 #FFB2B2 #FF8080 #CC6666 #994C4C
#FFEFE5 #FFCFB2 #FFAE80 #CC8B66 #99694C
#FFF9E5 #FFECB2 #FFDF80 #CCB266 #99864C
#FCFFE5 #F6FFB2 #F0FF80 #C0CC66 #90994C
#F2FFE5 #D9FFB2 #BFFF80 #99CC66 #73994C
#E9FFE5 #BDFFB2 #90FF80 #74CC66 #57994C
#E5FFEC #B2FFC6 #80FF9F #66CC80 #4C9960
#E5FFF5 #B2FFE2 #80FFCE #66CCA5 #4C997C
#E5FFFF #B2FFFF #80FFFF #66CCCC #4C9999
#E5F6FF #B2E3FF #80D0FF #66A7CC #4C7D99
#E5ECFF #B2C6FF #809FFF #6680CC #4C6099
#E8E5FF #BBB2FF #8E80FF #7266CC #554C99
#F2E5FF #D9B2FF #BF80FF #9966CC #734C99
#FCE5FF #F5B2FF #EE80FF #BE66CC #8F4C99
#FFE5F9 #FFB2EC #FF80DF #CC66B2 #994C86
#FFE5EF #FFB2D0 #FF80B0 #CC668D #994C6A
15% 20% 25%
#ffd9d9 #ffcccc #ffbfbf
#ffd9ff #ffccff #ffbfff
#edd9ff #e6ccff #dfbfff
#e3d9ff #d9ccff #cebdff
#d9d9ff #ccccff #bfbfff
#d9edff #cce6ff #bfdfff
#d9fff6 #ccfff2 #bfffef
#d9ffd9 #ccffcc #bfffbf
#edffd9 #e6ffcc #dfffbf
#f6ffd9 #f2ffcc #efffbf
#f0f0cc #f0f0c0 #f0f0b4
#ffffd9 #ffffcc #ffffb1
#ffe7d9 #ffdfcc #ffd6bf
#ffebd9 #ffe4cc #ffddbf
Χρώματα των Windows
FF8080 FFFF80 80FF80 00FF80 80FFFF 0080FF FF80C0 FF80FF
FF0000 FFFF00 80FF00 00FF40 00FFFF 0080C0 8080C0 FF00FF
804040 FF8040 00FF00 008080 004080 8080FF 800040 FF0080
800000 FF8000 008000 008040 0000FF 0000A0 800080 8000FF
400000 804000 004000 004040 000080 000040 400040 400080
000000 808000 808040 808080 408080 C0C0C0 400040 FFFFFF