Άνοιγμα κυρίου μενού

Documentation for this module may be created at Module:Protection banner/config/τεκμηρίωση

-- This module provides configuration data for [[Module:Protection banner]].

return {

--------------------------------------------------------------------------------
--
--                BANNER DATA
--
--------------------------------------------------------------------------------

--[[
-- Banner data consists of six fields:
-- * text - the main protection text that appears at the top of protection
--  banners.
-- * explanation - the text that appears below the main protection text, used
--  to explain the details of the protection.
-- * tooltip - the tooltip text you see when you move the mouse over a small
--  padlock icon.
-- * link - the page that the small padlock icon links to.
-- * alt - the alt text for the small padlock icon. This is also used as tooltip
--  text for the large protection banners.
-- * image - the padlock image used in both protection banners and small padlock
--  icons.
--
-- The module checks in three separate tables to find a value for each field.
-- First it checks the banners table, which has values specific to the reason
-- for the page being protected. Then the module checks the defaultBanners
-- table, which has values specific to each protection level. Finally, the
-- module checks the masterBanner table, which holds data for protection
-- templates to use if no data has been found in the previous two tables.
--
-- The values in the banner data can take parameters. These are specified
-- using ${TEXTLIKETHIS} (a dollar sign preceding a parameter name
-- enclosed in curly braces).
--
--             Available parameters:
--
-- ${CURRENTVERSION} - a link to the page history or the move log, with the
-- display message "current-version-edit-display" or
-- "current-version-move-display".
--
-- ${EDITREQUEST} - a link to create an edit request for the current page.
--
-- ${EXPLANATIONBLURB} - an explanation blurb, e.g. "Παρακαλώ συζητήστε για αλλαγές
-- στη σελίδα συζήτησης. Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα αίτημα με το οποίο θα ζητείτε από ένα διαχειριστή να κάνει
-- μια επεξεργασία αν είναι μικρή ή μετά από συναίνεση."
--
-- ${IMAGELINK} - a link to set the image to, depending on the protection
-- action and protection level.
--
-- ${INTROBLURB} - the PROTECTIONBLURB parameter, plus the expiry if an expiry
-- is set. E.g. "Η επεξεργασία αυτής της σελίδα από ένα νέο ή μη εγγεγραμένο χρήστη είναι
-- απενεργοποιημένη μέχρι dd Month YYYY."
--
-- ${INTROFRAGMENT} - the same as ${INTROBLURB}, but without final punctuation
-- so that it can be used in run-on sentences.
--
-- ${PAGETYPE} - the type of the page, e.g. "λήμμα" or "πρότυπο".
-- Defined in the cfg.pagetypes table.
--
-- ${PROTECTIONBLURB} - a blurb explaining the protection level of the page, e.g.
-- "Η επεξεργασία αυτής της σελίδα από ένα νέο ή μη εγγεγραμένο χρήστη είναι απενεργοποιημένη"
--
-- ${PROTECTIONDATE} - the protection date, if it has been supplied to the
-- template.
--
-- ${PROTECTIONLEVEL} - the protection level, e.g. "fully protected" or
-- "semi-protected".
--
-- ${PROTECTIONLOG} - a link to the protection log or the pending changes log,
-- depending on the protection action.
--
-- ${TALKPAGE} - a link to the talk page. If a section is specified, links
-- straight to that talk page section.
--
-- ${TOOLTIPBLURB} - uses the PAGETYPE, PROTECTIONTYPE and EXPIRY parameters to
-- create a blurb like "This template is semi-protected", or "This article is
-- move-protected until DD Month YYYY".
--
-- ${VANDAL} - links for the specified username (or the root page name)
-- using Module:Vandal-m.
--
-- ${THISA}, ${THISB}, ${SUFFIX} - In greek language the demonstrative pronoun 
-- "this", when is placed before a noun, is followed by an article. According to
-- the grammar rules, both the pronoun and the article must agree with the noun 
-- in gender, case and number. The greek words for namespaces "article" (λήμμα), 
-- "template" (πρότυπο), "file" (αρχείο) and "module" (currently not translated) 
-- are neuter gender nouns, the words for "category" (κατηγορία) and "page"
-- (σελίδα) are feminine ones. The parameter ${THISA} forms the nominative case
-- for the relevant gender in the singular number while the parameter ${THISB} 
-- forms the accusative case. Similarly, the parameter ${SUFFIX} forms the 
-- relevant gender for the passive participle "protected" (προστατευμένος).
--
--                 Functions
--
-- For advanced users, it is possible to use Lua functions instead of strings
-- in the banner config tables. Using functions gives flexibility that is not
-- possible just by using parameters. Functions take two arguments, the
-- protection object and the template arguments, and they must output a string.
--
-- For example:
--
-- text = function (protectionObj, args)
--   if protectionObj.level == 'autoconfirmed' then
--     return 'foo'
--   else
--     return 'bar'
--   end
-- end
--
-- Some protection object properties and methods that may be useful:
-- protectionObj.action - the protection action
-- protectionObj.level - the protection level
-- protectionObj.reason - the protection reason
-- protectionObj.expiry - the expiry. Nil if unset, the string "indef" if set
--   to indefinite, and the protection time in unix time if temporary.
-- protectionObj.protectionDate - the protection date in unix time, or nil if
--   unspecified.
-- protectionObj.bannerConfig - the banner config found by the module. Beware
--   of editing the config field used by the function, as it could create an
--   infinite loop.
-- protectionObj:isProtected - returns a boolean showing whether the page is
--   protected.
-- protectionObj:isTemporary - returns a boolean showing whether the expiry is
--   temporary.
-- protectionObj:isIncorrect - returns a boolean showing whether the protection
--   template is incorrect.
--]]

-- The master banner data, used if no values have been found in banners or
-- defaultBanners.
masterBanner = {
	text = '${INTROBLURB}',
	explanation = '${EXPLANATIONBLURB}',
	tooltip = '${TOOLTIPBLURB}',
	link = '${IMAGELINK}',
	alt = '${PAGETYPE} ${PROTECTIONLEVEL}'
},

-- The default banner data. This holds banner data for different protection
-- levels.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
defaultBanners = {
	edit = {},
	move = {},
	autoreview = {
		autoconfirmed = {
			alt = 'Page protected with pending changes level 1',
			tooltip = 'All edits by unregistered and new users are subject to review',
			image = 'Padlock-silver-light.svg'
		},
		default = {
			alt = 'Page protected with pending changes level 2',
			tooltip = 'All edits by users who are not reviewers or administrators are'
				.. ' subject to review',
			image = 'Padlock-orange.svg'
		}
	},
	upload = {}
},

-- The banner data. This holds banner data for different protection reasons.
-- In fact, the reasons specified in this table control which reasons are
-- valid inputs to the first positional parameter.
--
-- There is also a non-standard "description" field that can be used for items
-- in this table. This is a description of the protection reason for use in the
-- module documentation.
--
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
banners = {
	edit = {
		blp = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται σε συμμόρφωση με την'
				.. ' πολιτική για τις [[Βικιπαίδεια:Βιογραφίες ζώντων προσώπων'
				.. '|βιογραφίες ζώντων προσώπων]].',
			text = '${INTROFRAGMENT} σε συμμόρφωση με την πολιτική για τις'
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Βιογραφίες ζώντων προσώπων'
				.. '|βιογραφίες ζώντων προσώπων]].',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} σύμφωνα με την πολιτική για τις'
				.. ' βιογραφίες ζώντων προσώπων.',
		},
		dmca = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται από το Ίδρυμα Wikimedia'
				.. ' λόγω καταγγελιών στα πλαίσια του νόμου Digital Millennium'
				.. ' Copyright Act (Νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής'
				.. ' ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή) των Ηνωμένων Πολιτειών.',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = 'Κατόπιν καταγγελίας στα πλαίσια του νόμου Digital'
					.. ' Millennium Copyright Act (DMCA) των Ηνωμένων Πολιτειών'
					.. ' από κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων που αφορά περιεχόμενο'
					.. ' σε αυτή τη σελίδα, το Ίδρυμα Wikimedia ενέργησε σύμφωνα'
					.. ' με την ισχύουσα νομοθεσία και αφαίρεσε το επίμαχο περιεχόμενο.'
				if args.notice then
					ret = ret .. ' Αντίγραφο της ειδοποίησης βρίσκεται εδώ: '
						.. args.notice .. '.'
				end
				ret = ret .. ' Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα'
					.. " [[:en:Wikipedia:Office actions]] και στη ${TALKPAGE}."
					.. " '''Μην αφαιρέσετε αυτό το πρότυπο αν δεν αποσυρθούν"
					.. " οι όποιοι περιορισμοί'''."
				return ret
			end,
			image = 'Padlock-black.svg',
		},
		dispute = {
			description = 'Για προστατευμένες σελίδες λόγω διαμάχης μεταξύ συντακτών.',
			text = function (protectionObj, args)
				-- Find the value of "disputes".
				local display = 'disputes'
				local disputes
				if args.section then
					disputes = string.format(
						'[[%s:%s#%s|%s]]',
						mw.site.namespaces[protectionObj.title.namespace].talk.name,
						protectionObj.title.text,
						args.section,
						display
					)
				else
					disputes = display
				end

				-- Make the blurb, depending on the expiry.
				local msg
				if type(protectionObj.expiry) == 'number' then
					msg = '${INTROFRAGMENT} ή μέχρι να επιλυθούν [[Βικιπαίδεια:Διορθοπόλεμος|συντακτικές διαμάχες]].'
				else
					msg = '${INTROFRAGMENT} μέχρι να επιλυθούν [[Βικιπαίδεια:Διορθοπόλεμος|συντακτικές διαμάχες]].'
				end
				return string.format(msg, disputes)
			end,
			explanation = "Η προστασία '''δεν''' αποτελεί υιοθέτηση της"
				.. ' ${CURRENTVERSION}. ${EXPLANATIONBLURB}',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} λόγω διαμάχης μεταξύ συντακτών.',
		},
		ecp = {
			description = 'For articles in topic areas authorized by'
				.. ' [[Wikipedia:Arbitration Committee|ArbCom]] or'
				.. ' meets the criteria for community use',
			tooltip = 'This ${PAGETYPE} is ${PROTECTIONLEVEL}'
				.. ' under extended confirmed editing restrictions',
			alt = 'Extended-protected ${PAGETYPE}',
		},
		mainpage = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται επειδή εμφανίζονται στην [[Αρχική σελίδα]].',
			text = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας'
				.. '|προστατεύεται]] από αλλαγές γιατί εμφανίζεται ή πρόκειται'
				.. ' να εμφανιστεί σύντομα στην [[Αρχική σελίδα]].',
			explanation = 'Σελίδες και αρχεία που εμφανίζονται στην [[Αρχική σελίδα]]'
				.. ' προστατεύονται λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας.'
				.. ' Παρακαλείστε να συζητάτε ενδεχόμενες αλλαγές στη ${TALKPAGE}.'
				.. '<br /><span style="font-size:90%;">'
				.. "'''Διαχειριστές:''' Μόλις το αρχείο βρεθεί οριστικά εκτός Αρχικής σελίδας,"
				.. ' παρακαλείστε να επαναφέρετε το προηγούμενο επίπεδο προστασίας.</span>',
		},
		office = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται από το Ίδρυμα Wikimedia.',
			text = function (protectionObj, args)
				local ret = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} είναι ${PROTECTIONLEVEL} γιατί'
					.. ' εξετάζεται από το'
					.. ' [[:en:Wikipedia:Office actions|προσωπικό του Ιδρύματος Wikimedia]].'
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. ' Προστατεύεται από τις ${PROTECTIONDATE}.'
				end
				return ret
			end,
			explanation = "Αν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα, παρακαλείστε"
				.. " να ενημερώσετε στη ${TALKPAGE} πριν από οποιαδήποτε αλλαγή."
				.. " '''Μην προχωρήσετε σε άρση της προστασίας χωρίς την έγκριση"
				.. " του Ιδρύματος Wikimedia.'''",
			image = 'Padlock-black.svg',
		},
		redirect = {
			description = 'Για ανακατευθύνσεις που προστατεύονται για να μη'
				.. 'δημιουργηθεί σελίδα περιεχομένου με αυτόν τον τίτλο.',
			text = 'Αυτή η ανακατεύθυνση έχει κλειδωθεί ώστε να μην είναι'
				.. ' δυνατή η δημιουργία λήμματος.',
			explanation = 'Πιστεύεται ότι το λήμμα στο οποίο ανακατευθύνει'
				.. ' καλύπτει ικανοποιητικά το θέμα που θα βρισκόταν κάτω από'
				.. ' αυτό τον τίτλο ή μπορεί να επεκταθεί ώστε να το καλύπτει'
				.. ' πληρέστερα.<br />${EXPLANATIONBLURB}',
			tooltip = 'Αυτή η ανακατεύθυνση προστατεύεται ώστε να μην είναι'
				.. ' δυνατή η δημιουργία λήμματος.',
			alt = 'Προστατευμένη ανακατεύθυνση',
			image = 'Padlock-skyblue.svg',
		},
		reset = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται από το Ίδρυμα Wikimedia και'
				.. ' έχουν συρρικνωθεί σε "reset" to a bare-bones version.',
 			text = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} είναι ${PROTECTIONLEVEL} γιατί'
					.. ' εξετάζεται από το'
					.. ' [[:en:Wikipedia:Office actions|προσωπικό του Ιδρύματος Wikimedia]].',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. 'Στις ${PROTECTIONDATE} αυτ${THISA} ${PAGETYPE} was'
				else
					ret = ret .. 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} has been'
				end
				ret = ret .. ' reduced to a'
				.. ' simplified, "bare bones" version so that it may be completely'
				.. ' rewritten to ensure it meets the policies of'
				.. ' [[ΒΠ:ΟΥΔ|ουδέτερης οπτικής γωνίας]] και της [[ΒΠ:ΕΠ|επαληθευσιμότητας]].'
				.. ' Standard Wikipedia policies will apply to its rewriting—which'
				.. ' will eventually be open to all editors—and will be strictly'
				.. ' enforced. The ${PAGETYPE} has been ${PROTECTIONLEVEL} while'
				.. ' it is being rebuilt.\n\n'
				.. 'Any insertion of material directly from'
				.. ' pre-protection revisions of the ${PAGETYPE} will be removed, as'
				.. ' will any material added to the ${PAGETYPE} that is not properly'
				.. ' sourced. The associated talk page(s) were also cleared on the'
				.. " same date.\n\n"
				.. "Αν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα, παρακαλείστε να συζητάτε όλες τις"
				.. " αλλαγές και προσθήκες στη ${TALKPAGE} first. '''Do not override"
				.. " this action, and do not remove protection from this page,"
				.. " unless you are authorized by the Wikimedia Foundation"
				.. " to do so. No editor may remove this notice.'''"

				return ret
			end,
			image = 'Padlock-black.svg',
		},
		sock = {
			description = 'Για σελίδες προστευμένες λόγω'
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Μαριονέτα|μαριονετών]].',
			text = '${INTROFRAGMENT} για να αποφευχθούν επεξεργασίες από'
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Μαριονέτα|μαριονέτες]] [[Βικιπαίδεια:Φραγή|φραγμένων]] ή'
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Πολιτική αποκλεισμού|αποκλεισμένων χρηστών]].',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} για να αποφευχθούν επεξεργασίες από μαριονέτες φραγμένων'
				.. ' ή αποκλεισμένων χρηστών.',
		},
		template = {
			description = 'Για πρότυπα και Lua modules [[:w:Wikipedia:High-risk'
				.. ' templates|μεγάλης κυκλοφορίας]].',
			text = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} μεγάλης κυκλοφορίας προστατεύεται μόνιμα.',
			explanation = 'Παρακαλείστε να συζητάτε πιθανές αλλαγές στη ${TALKPAGE}. Μπορείτε'
				.. ' να ${EDITREQUEST} ή να ζητήσετε από [[Βικιπαίδεια:Διαχειριστές|διαχειριστή]]'
				.. ' να κάνει κάποια μικρή αλλαγή ή επεξεργασία για την οποία υπάρχει'
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Συναίνεση|συναίνεση]]. Τέλος, μπορείτε να'
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών|ζητήσετε]] άρση της προστασίας.',
			tooltip = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} μεγάλης'
				.. ' κυκλοφορίας είναι ${PROTECTIONLEVEL} μόνιμα για την αποφυγή βανδαλισμού.',
			alt = 'Μόνιμα ${PROTECTIONLEVEL} ${PAGETYPE}',
		},
		usertalk = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται από διασπαστικές'
				.. ' ενέργειες συγκεκριμένου χρήστη.',
			text = '${INTROFRAGMENT} ώστε να εμποδιστεί ο χρήστης ${VANDAL} να εκτελέσει'
				.. ' διασπαστικές ενέργειες, όπως η κατάχρηση του προτύπου'
				.. ' &#123;&#123;[[Πρότυπο:Unblock|unblock]]&#125;&#125;.',
			explanation = 'Αν δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτή τη σελίδα'
				.. ' συζήτησης χρήστη και θέλετε να αφήσετε μήνυμα, μπορείτε'
				.. ' να [[Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών|ζητήσετε άρση'
				.. ' της προστασίας]], να [[Special:Userlogin|συνδεθείτε]], ή να'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|δημιουργήσετε λογαριασμό]].',
		},
		vandalism = {
			description = 'Για σελίδες προστευμένες από '
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Βανδαλισμός|βανδαλισμό]].',
			text = '${INTROFRAGMENT} λόγω [[Βικιπαίδεια:Βανδαλισμός|βανδαλισμού]].',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.level == 'sysop' then
					ret = ret .. "Αυτή η προστασία '''δεν''' αποτελεί υιοθέτηση της"
						.. ' ${CURRENTVERSION}. '
				end
				return ret .. '${EXPLANATIONBLURB}'
			end,
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} λόγω βανδαλισμού.',
		}
	},
	move = {
		dispute = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται από μετακίνηση λόγω'
				.. ' διαφωνιών για τον τίτλο της σελίδας.',
			explanation = "Η προστασία '''δεν''' αποτελεί υιοθέτηση της"
				.. ' ${CURRENTVERSION}. ${EXPLANATIONBLURB}',
			image = 'Padlock-olive.svg'
		},
		vandalism = {
			description = 'Για σελίδες που προστατεύονται από'
				.. ' [[Βικιπαίδεια:Βανδαλισμός#Page-move vandalism'
				.. ' |βανδαλισμό μετονομασίας σελίδων]].'
		}
	},
	autoreview = {},
	upload = {}
},

--------------------------------------------------------------------------------
--
--              GENERAL DATA TABLES
--
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection blurbs
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the protection blurbs available with the
-- ${PROTECTIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action and
-- protection level, and is checked by the module in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
protectionBlurbs = {
	edit = {
		default = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} προς το παρόν'
			.. ' [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας|προστατεύεται]] από επεξεργασία',
		autoconfirmed = 'Επεξεργασίες σε αυτ${THISB} ${PAGETYPE} από [[meta:Newly registered user'
			.. '|νέους]] ή [[meta:Unregistered user'
			.. '|μη εγγεγραμμένους]] χρήστες είναι [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας|απενεργοποιημένες]]',
		extendedconfirmed = 'This ${PAGETYPE} is ${PROTECTIONLEVEL} as a result of'
			.. ' [[Wikipedia:Arbitration Committee|ArbCom]] enforcement or meets the'
			.. ' [[Wikipedia:Protection policy#extended|criteria for community use]]',
	},
	move = {
		default = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} προς το παρόν'
			.. ' [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας|προστατεύεται]] από μετακινήσεις'
	},
	autoreview = {
		autoconfirmed = 'All edits made to this ${PAGETYPE} by'
			.. ' [[Wikipedia:User access levels#New users|new]] or'
			.. ' [[Wikipedia:User access levels#Unregistered users|unregistered]]'
			.. ' users are currently'
			.. ' [[Wikipedia:Pending changes|subject to review]]',
		default = 'All edits made to this ${PAGETYPE} by users who are not'
			.. ' [[Wikipedia:Reviewing|reviewers]] or'
			.. ' [[Wikipedia:Administrators|administrators]] are currently'
			.. ' [[Wikipedia:Pending changes|subject to review]]'
	},
	upload = {
		default = 'Uploading new versions of this ${PAGETYPE} is currently disabled'
	}
},


--------------------------------------------------------------------------------
-- Explanation blurbs
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the explanation blurbs available with the
-- ${EXPLANATIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action,
-- protection level, and whether the page is a talk page or not. If the page is
-- a talk page it will have a talk key of "talk"; otherwise it will have a talk
-- key of "subject". The table is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level, page's talk key
-- 2. page's protection action, page's protection level, default talk key
-- 3. page's protection action, default protection level, page's talk key
-- 4. page's protection action, default protection level, default talk key
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
explanationBlurbs = {
	edit = {
		autoconfirmed = {
			subject = 'Δείτε την [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας|'
				.. 'πολιτική προστασίας]] και το ${PROTECTIONLOG} για περισσότερες λεπτομέρειες.'
				.. ' Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτ${THISB} ${PAGETYPE} και θέλετε να κάνετε μια αλλαγή, μπορείτε να'
				.. ' ${EDITREQUEST}, να συζητήσετε αλλαγές στην ${TALKPAGE},'
				.. ' να [[Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών'
				.. '|ζητήσετε άρση της προστασίας]], να [[Special:Userlogin|συνδεθείτε]], ή να'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|δημιουργήσετε λογαριασμό]].',
			default = 'Δείτε την [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας|'
				.. 'πολιτική προστασίας]] και το ${PROTECTIONLOG} για περισσότερες λεπτομέρειες.'
				.. ' Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτ${THISB} ${PAGETYPE} και θέλετε να κάνετε μια αλλαγή, μπορείτε να'
				.. ' ${EDITREQUEST}, να συζητήσετε αλλαγές στην ${TALKPAGE},'
				.. ' να [[Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών'
				.. '|ζητήσετε άρση της προστασίας]], να [[Special:Userlogin|συνδεθείτε]], ή να'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|δημιουργήσετε λογαριασμό]].',
		},
		extendedconfirmed = {
			default = 'Extended confirmed protection prevents edits from all IP editors'
				.. ' and registered users with fewer than 30 days tenure and 500 edits.'
				.. ' The [[Wikipedia:Protection policy#extended|policy on community use]]'
				.. ' specifies that extended confirmed protection can be applied to combat'
				.. ' disruption, given that semi-protection has proven to be ineffective.'
				.. ' Please discuss any changes on the ${TALKPAGE}; you may'
				.. ' ${EDITREQUEST} to ask for unconversial changes supported by'
				.. ' [[Wikipedia:Consensus|consensus]].'
		},
		default = {
			subject = 'See the [[Wikipedia:Protection policy|'
				.. 'protection policy]] and ${PROTECTIONLOG} for more details.'
				.. ' Please discuss any changes on the ${TALKPAGE}; you'
				.. ' may ${EDITREQUEST} to ask an'
				.. ' [[Wikipedia:Administrators|administrator]] to make an edit if it'
				.. ' is [[Help:Minor edit#When to mark an edit as a minor edit'
				.. '|uncontroversial]] or supported by [[Wikipedia:Consensus'
				.. '|consensus]]. You may also [[Wikipedia:Requests for'
				.. ' page protection#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|request]] that this page be unprotected.',
			default = 'See the [[Wikipedia:Protection policy|'
				.. 'protection policy]] and ${PROTECTIONLOG} for more details.'
				.. ' You may [[Wikipedia:Requests for page'
				.. ' protection#Current requests for edits to a protected page|request an'
				.. ' edit]] to this page, or [[Wikipedia:Requests for'
				.. ' page protection#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|ask]] for it to be unprotected.'
		}
	},
	move = {
		default = {
			subject = 'Δείτε την [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας|'
				.. 'πολιτική προστασίας]] και το ${PROTECTIONLOG} για περισσότερες'
				.. ' λεπτομέρειες. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα, όχι όμως'
				.. ' να τη μετακινήσετε μέχρι να αρθεί η προστασία. Παρακαλείστε να'
				.. ' συζητάτε προτεινόμενες αλλαγές ονομασίας της σελίδας στη ${TALKPAGE}.'
				.. ' Μπορείτε επίσης να [[Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών|ζητήσετε]]'
				.. ' άρση της προστασίας.',
			default = 'Δείτε την [[Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας|'
				.. 'πολιτική προστασίας]] και το ${PROTECTIONLOG} για περισσότερες'
				.. ' λεπτομέρειες. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα, όχι όμως'
				.. ' να τη μετακινήσετε μέχρι να αρθεί η προστασία. Παρακαλείστε να'
				.. ' συζητάτε προτεινόμενες αλλαγές ονομασίας της σελίδας στη ${TALKPAGE}.'
				.. ' Μπορείτε επίσης να [[Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών|ζητήσετε]]'
				.. ' άρση της προστασίας.',
		}
	},
	autoreview = {
		default = {
			reviewer = 'See the [[Wikipedia:Protection policy|'
				.. 'protection policy]] and ${PROTECTIONLOG} for more details.'
				.. ' Edits to this ${PAGETYPE} will not be visible to readers'
				.. ' until they are accepted by a reviewer or an administrator.'
				.. ' To avoid the need for your edits to be reviewed, you may'
				.. ' [[Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|request unprotection]]. Experienced editors may also'
				.. ' request the [[Wikipedia:Reviewing|reviewer user right]].',
			default = 'See the [[Wikipedia:Protection policy|'
				.. 'protection policy]] and ${PROTECTIONLOG} for more details.'
				.. ' Edits to this ${PAGETYPE} by new and unregistered users'
				.. ' will not be visible to readers until they are accepted by'
				.. ' a reviewer. To avoid the need for your edits to be'
				.. ' reviewed, you may'
				.. ' [[Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|request unprotection]], [[Special:Userlogin|log in]], or'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|create an account]].'
		},
	},
	upload = {
		default = {
			default = 'See the [[Wikipedia:Protection policy|'
				.. 'protection policy]] and ${PROTECTIONLOG} for more details.'
				.. ' The page may still be edited but new versions of the file'
				.. ' cannot be uploaded until it is unprotected. You can'
				.. ' request that a new version be uploaded by using a'
				.. ' [[Wikipedia:Edit requests|protected edit request]], or you'
				.. ' can [[Wikipedia:Requests for page protection|request]]'
				.. ' that the file be unprotected.'
		}
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection levels
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the data for the ${PROTECTIONLEVEL} parameter, which
-- produces a short label for different protection levels. It is sorted by
-- protection action and protection level, and is checked in the following
-- order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
protectionLevels = {
	edit = {
		default = 'προστατευμέν${SUFFIX}',
		templateeditor = 'template-protected',
		extendedconfirmed = 'extended-protected',
		autoconfirmed = 'ημιπροστατευμέν${SUFFIX}',
	},
	move = {
		default = 'προστατευμέν${SUFFIX} από μετακίνηση'
	},
	autoreview = {
	},
	upload = {
		default = 'upload-protected'
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table lists different padlock images for each protection action and
-- protection level. It is used if an image is not specified in any of the
-- banner data tables, and if the page does not satisfy the conditions for using
-- the ['image-filename-indef'] image. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
images = {
	edit = {
		default = 'Padlock.svg',
		templateeditor = 'Padlock-pink.svg',
		extendedconfirmed = 'Padlock-blue.svg',
		autoconfirmed = 'Padlock-silver.svg'
	},
	move = {
		default = 'Padlock-olive.svg',
	},
	autoreview = {
		autoconfirmed = 'Padlock-silver-light.svg',
		default = 'Padlock-orange.svg'
	},
	upload = {
		default = 'Padlock-purple.svg'
	}
},

-- Pages with a reason specified in this table will show the special "indef"
-- padlock, defined in the 'image-filename-indef' message, if no expiry is set.
indefImageReasons = {
	template = true
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Image links
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the data for the ${IMAGELINK} parameter, which gets
-- the image link for small padlock icons based on the page's protection action
-- and protection level. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
imageLinks = {
	edit = {
		default = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#Πλήρης προστασία',
		templateeditor = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#template',
		extendedconfirmed = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#extended',
		autoconfirmed = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#Ημιπροστασία'
	},
	move = {
		default = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#move'
	},
	autoreview = {
		autoconfirmed = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#pc1',
		reviewer = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#pc2'
	},
	upload = {
		default = 'Βικιπαίδεια:Πολιτική προστασίας#upload'
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Padlock indicator names
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the "name" attribute for the <indicator> extension tag
-- with which small padlock icons are generated. All indicator tags on a page
-- are displayed in alphabetical order based on this attribute, and with
-- indicator tags with duplicate names, the last tag on the page wins.
-- The attribute is chosen based on the protection action; table keys must be a
-- protection action name or the string "default".
padlockIndicatorNames = {
	autoreview = 'pp-autoreview',
	default = 'pp-default'
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection categories
--------------------------------------------------------------------------------

--[[
-- The protection categories are stored in the protectionCategories table.
-- Keys to this table are made up of the following strings:
--
-- 1. the expiry date
-- 2. the namespace
-- 3. the protection reason (e.g. "dispute" or "vandalism")
-- 4. the protection level (e.g. "sysop" or "autoconfirmed")
-- 5. the action (e.g. "edit" or "move")
-- 
-- When the module looks up a category in the table, first it will will check to
-- see a key exists that corresponds to all five parameters. For example, a
-- user page semi-protected from vandalism for two weeks would have the key
-- "temp-user-vandalism-autoconfirmed-edit". If no match is found, the module
-- changes the first part of the key to "all" and checks the table again. It
-- keeps checking increasingly generic key combinations until it finds the
-- field, or until it reaches the key "all-all-all-all-all".
--
-- The module uses a binary matrix to determine the order in which to search.
-- This is best demonstrated by a table. In this table, the "0" values
-- represent "all", and the "1" values represent the original data (e.g.
-- "indef" or "file" or "vandalism").
--
--    expiry  namespace reason  level   action
-- order
-- 1   1     1     1    1     1
-- 2   0     1     1    1     1
-- 3   1     0     1    1     1
-- 4   0     0     1    1     1
-- 5   1     1     0    1     1
-- 6   0     1     0    1     1
-- 7   1     0     0    1     1
-- 8   0     0     0    1     1
-- 9   1     1     1    0     1
-- 10   0     1     1    0     1
-- 11   1     0     1    0     1
-- 12   0     0     1    0     1
-- 13   1     1     0    0     1
-- 14   0     1     0    0     1
-- 15   1     0     0    0     1
-- 16   0     0     0    0     1
-- 17   1     1     1    1     0
-- 18   0     1     1    1     0
-- 19   1     0     1    1     0
-- 20   0     0     1    1     0
-- 21   1     1     0    1     0
-- 22   0     1     0    1     0
-- 23   1     0     0    1     0
-- 24   0     0     0    1     0
-- 25   1     1     1    0     0
-- 26   0     1     1    0     0
-- 27   1     0     1    0     0
-- 28   0     0     1    0     0
-- 29   1     1     0    0     0
-- 30   0     1     0    0     0
-- 31   1     0     0    0     0
-- 32   0     0     0    0     0
--
-- In this scheme the action has the highest priority, as it is the last
-- to change, and the expiry has the least priority, as it changes the most.
-- The priorities of the expiry, the protection level and the action are
-- fixed, but the priorities of the reason and the namespace can be swapped
-- through the use of the cfg.bannerDataNamespaceHasPriority table.
--]]

-- If the reason specified to the template is listed in this table,
-- namespace data will take priority over reason data in the protectionCategories
-- table.
reasonsWithNamespacePriority = {
	dispute = true,		-- Προσοχή! να μην αφαιρούνται όταν γίνεται
	sock = true,		-- ενημέρωση κώδικα από en.wikipedia
	vandalism = true,
},

-- The string to use as a namespace key for the protectionCategories table for each
-- namespace number.
categoryNamespaceKeys = {
	[ 2] = 'user',
	[ 3] = 'user',
	[ 4] = 'project',
	[ 6] = 'file',
	[ 8] = 'mediawiki',
	[ 10] = 'template',
	[ 12] = 'project',
	[ 14] = 'category',
	[100] = 'portal',
	[828] = 'module',
},

protectionCategories = {
	['all|all|all|all|all']         = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|office|all|all']        = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|reset|all|all']        = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|dmca|all|all']         = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|mainpage|all|all']       = 'Προστατευμένα αρχεία Βικιπαίδειας',
	['all|all|all|extendedconfirmed|all']  = 'Wikipedia pages under 30-500 editing restriction',
	['all|all|ecp|extendedconfirmed|all']  = 'Wikipedia pages under 30-500 editing restriction',
	['all|template|all|all|edit']      = 'Προστατευμένα πρότυπα Βικιπαίδειας',
	['all|all|all|autoconfirmed|edit']    = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['indef|all|all|autoconfirmed|edit']   = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|blp|autoconfirmed|edit']    = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['temp|all|blp|autoconfirmed|edit']   = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|dispute|autoconfirmed|edit']  = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|sock|autoconfirmed|edit']   = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|vandalism|autoconfirmed|edit'] = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|category|all|autoconfirmed|edit'] = 'Προστατευμένες κατηγορίες Βικιπαίδειας',
	['all|file|all|autoconfirmed|edit']   = 'Προστατευμένα αρχεία Βικιπαίδειας',
	['all|portal|all|autoconfirmed|edit']  = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|project|all|autoconfirmed|edit']  = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|talk|all|autoconfirmed|edit']   = 'Προστατευμένες σελίδες συζήτησης Βικιπαίδειας',
	['all|template|all|autoconfirmed|edit'] = 'Προστατευμένα πρότυπα Βικιπαίδειας',
	['all|user|all|autoconfirmed|edit']   = 'Προστατευμένες σελίδες χρήστη Βικιπαίδειας',
	['all|template|all|templateeditor|edit'] = 'Προστατευμένα πρότυπα Βικιπαίδειας',
	['all|all|blp|sysop|edit']        = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['temp|all|blp|sysop|edit']       = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|dispute|sysop|edit']      = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|sock|sysop|edit']       = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|vandalism|sysop|edit']     = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|category|all|sysop|edit']     = 'Προστατευμένες κατηγορίες Βικιπαίδειας',
	['all|file|all|sysop|edit']       = 'Προστατευμένα αρχεία Βικιπαίδειας',
	['all|project|all|sysop|edit']      = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|talk|all|sysop|edit']       = 'Προστατευμένες σελίδες συζήτησης Βικιπαίδειας',
	['all|template|all|sysop|edit']     = 'Προστατευμένα πρότυπα Βικιπαίδειας',
	['all|user|all|sysop|edit']       = 'Προστατευμένες σελίδες χρήστη Βικιπαίδειας',
	['all|module|all|all|edit']       = 'Προστατευμένα modules Βικιπαίδειας',
	['all|module|all|templateeditor|edit']  = 'Προστατευμένα modules Βικιπαίδειας',
	['all|module|all|autoconfirmed|edit']  = 'Προστατευμένα modules Βικιπαίδειας',
	['all|all|all|sysop|move']        = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['indef|all|all|sysop|move']       = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|dispute|sysop|move']      = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|vandalism|sysop|move']     = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|portal|all|sysop|move']      = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|portal|all|sysop|move']      = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|project|all|sysop|move']      = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|talk|all|sysop|move']       = 'Προστατευμένες σελίδες συζήτησης Βικιπαίδειας',
	['all|template|all|sysop|move']     = 'Προστατευμένα πρότυπα Βικιπαίδειας',
	['all|user|all|sysop|move']       = 'Προστατευμένες σελίδες χρήστη Βικιπαίδειας',
	['all|all|all|autoconfirmed|autoreview'] = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|all|all|reviewer|autoreview']   = 'Προστατευμένες σελίδες Βικιπαίδειας',
	['all|file|all|all|upload']       = 'Προστατευμένα αρχεία Βικιπαίδειας',
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry category config
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table configures the expiry category behaviour for each protection
-- action.
-- * If set to true, setting that action will always categorise the page if
--  an expiry parameter is not set.
-- * If set to false, setting that action will never categorise the page.
-- * If set to nil, the module will categorise the page if:
--  1) an expiry parameter is not set, and
--  2) a reason is provided, and
--  3) the specified reason is not blacklisted in the reasonsWithoutExpiryCheck
--   table.

expiryCheckActions = {
	edit = nil,
	move = false,
	autoreview = true,
	upload = false
},

reasonsWithoutExpiryCheck = {
	blp = true,
	template = true,
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Pagetypes
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the page types available with the ${PAGETYPE} parameter.
-- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value.
pagetypes = {
	[0] = 'λήμμα',
	[6] = 'αρχείο',
	[10] = 'πρότυπο',
	[14] = 'κατηγορία',
	[828] = 'module',
	default = 'σελίδα'
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- "αυτό το" ή "αυτή η"
--------------------------------------------------------------------------------

-- Αυτός ο πίνακας δίνει τα αποτελέσματα που εμφανίζει η παράμετρος ${THISA}.
-- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value.
thisAs = {
	[0] = 'ό το',		-- "αυτό το λήμμα"
	[6] = 'ό το',		-- "αυτό το αρχείο"
	[10] = 'ό το',		-- "αυτό το πρότυπο"
	[828] = 'ό το',		-- "αυτό το module"
	default = 'ή η'		-- "αυτή η σελίδα/κατηγορία"
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- "αυτό το" ή "αυτή τη(ν)"
--------------------------------------------------------------------------------

-- Αυτός ο πίνακας δίνει τα αποτελέσματα που εμφανίζει η παράμετρος ${THISB}.
-- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value.
thisBs = {
	[0] = 'ό το',		-- "αυτό το λήμμα"
	[6] = 'ό το',		-- "αυτό το αρχείο"
	[10] = 'ό το',		-- "αυτό το πρότυπο"
	[14] = 'ή την',		-- "αυτή την κατηγορία"
	[828] = 'ό το',		-- "αυτό το module"
	default = 'ή τη'	-- "αυτή τη σελίδα"
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- (ημι)προστατευμέν"ο ή η"
--------------------------------------------------------------------------------

-- Αυτός ο πίνακας δίνει τα αποτελέσματα που εμφανίζει η παράμετρος ${SUFFIX}.
-- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value.
suffixes = {
	[0] = 'ο',			-- (ημι)προστατευμέν"ο" λήμμα
	[6] = 'ο',			-- (ημι)προστατευμέν"ο" αρχείο
	[10] = 'ο',			-- (ημι)προστατευμέν"ο" πρότυπο
	[828] = 'ο',		-- (ημι)προστατευμέν"ο" module
	default = 'η'		-- (ημι)προστατευμέν"η" σελίδα
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Strings marking indefinite protection
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table contains values passed to the expiry parameter that mean the page
-- is protected indefinitely.
indefStrings = {
	['indef'] = true,
	['indefinite'] = true,
	['indefinitely'] = true,
	['infinite'] = true,
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Group hierarchy
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table maps each group to all groups that have a superset of the original
-- group's page editing permissions.
hierarchy = {
	sysop = {},
	reviewer = {'sysop'},
	filemover = {'sysop'},
	templateeditor = {'sysop'},
	extendedconfirmed = {'sysop'},
	autoconfirmed = {'reviewer', 'filemover', 'templateeditor', 'extendedconfirmed'},
	user = {'autoconfirmed'},
	['*'] = {'user'}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Wrapper templates and their default arguments
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table contains wrapper templates used with the module, and their
-- default arguments. Templates specified in this table should contain the
-- following invocation, and no other template content:
--
-- {{#invoke:Protection banner|main}}
--
-- If other content is desired, it can be added between
-- <noinclude>...</noinclude> tags.
--
-- When a user calls one of these wrapper templates, they will use the
-- default arguments automatically. However, users can override any of the
-- arguments.
wrappers = {
	['Πρότυπο:Pp']             = {},
	['Πρότυπο:Pp-30-500']         = {'ecp'},
	['Πρότυπο:Pp-blp']           = {'blp'},
	-- we don't need Template:Pp-create
	['Πρότυπο:Pp-dispute']         = {'dispute'},
	['Πρότυπο:Pp-main-page']        = {'mainpage'},
	['Πρότυπο:Pp-move']          = {action = 'move'},
	['Πρότυπο:Pp-move-dispute']      = {'dispute', action = 'move'},
	-- we don't need Template:Pp-move-indef
	['Πρότυπο:Pp-move-vandalism']     = {'vandalism', action = 'move'},
	['Πρότυπο:Pp-office']         = {'office'},
	['Πρότυπο:Pp-office-dmca']       = {'dmca'},
	['Πρότυπο:Pp-pc1']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['Πρότυπο:Pp-pc2']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['Πρότυπο:Pp-reset']          = {'reset'},
	['Πρότυπο:Pp-semi-indef']       = {small = true},
	['Πρότυπο:Pp-sock']          = {'sock'},
	['Πρότυπο:Pp-template']        = {'template', small = true},
	['Πρότυπο:Pp-upload']         = {action = 'upload'},
	['Πρότυπο:Pp-usertalk']        = {'usertalk'},
	['Πρότυπο:Pp-vandalism']        = {'vandalism'},
	['Πρότυπο:Προστασία/αμμοδοχείο']    = {small = true},
	['Πρότυπο:Προστασία']         = {small = true},
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
--                 MESSAGES
-- 
--------------------------------------------------------------------------------

msg = {

--------------------------------------------------------------------------------
-- Intro blurb and intro fragment
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages specify what is produced by the ${INTROBLURB} and
-- ${INTROFRAGMENT} parameters. If the protection is temporary they use the
-- intro-blurb-expiry or intro-fragment-expiry, and if not they use
-- intro-blurb-noexpiry or intro-fragment-noexpiry.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['intro-blurb-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} έως τις ${EXPIRY}.',
['intro-blurb-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}.',
['intro-fragment-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} έως τις ${EXPIRY},',
['intro-fragment-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Tooltip blurb
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages specify what is produced by the ${TOOLTIPBLURB} parameter.
-- If the protection is temporary the tooltip-blurb-expiry message is used, and
-- if not the tooltip-blurb-noexpiry message is used.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['tooltip-blurb-expiry'] = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} είναι ${PROTECTIONLEVEL} έως τις ${EXPIRY}.',
['tooltip-blurb-noexpiry'] = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} είναι ${PROTECTIONLEVEL}.',
['tooltip-fragment-expiry'] = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} είναι ${PROTECTIONLEVEL} έως τις ${EXPIRY},',
['tooltip-fragment-noexpiry'] = 'Αυτ${THISA} ${PAGETYPE} είναι ${PROTECTIONLEVEL}',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Special explanation blurb
--------------------------------------------------------------------------------

-- An explanation blurb for pages that cannot be unprotected, e.g. for pages
-- in the MediaWiki namespace.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['explanation-blurb-nounprotect'] = 'See the [[Wikipedia:Protection policy|'
	.. 'protection policy]] and ${PROTECTIONLOG} for more details.'
	.. ' Please discuss any changes on the ${TALKPAGE}; you'
	.. ' may ${EDITREQUEST} to ask an'
	.. ' [[Wikipedia:Administrators|administrator]] to make an edit if it'
	.. ' is [[Help:Minor edit#When to mark an edit as a minor edit'
	.. '|uncontroversial]] or supported by [[Wikipedia:Consensus'
	.. '|consensus]].',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection log display values
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine the display values for the protection log link
-- or the pending changes log link produced by the ${PROTECTIONLOG} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['protection-log-display'] = 'μητρώο προστασίας',
['pc-log-display'] = 'μητρώο εκρεμμουσών αλλαγών',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Current version display values
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine the display values for the page history link
-- or the move log link produced by the ${CURRENTVERSION} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['current-version-move-display'] = 'συγκεκριμένης ονομασίας',
['current-version-edit-display'] = 'παρούσας έκδοσης',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Talk page
--------------------------------------------------------------------------------

-- This message determines the display value of the talk page link produced
-- with the ${TALKPAGE} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['talk-page-link-display'] = 'σελίδα συζήτησης',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Edit requests
--------------------------------------------------------------------------------

-- This message determines the display value of the edit request link produced
-- with the ${EDITREQUEST} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['edit-request-display'] = 'καταχωρήσετε αίτηση επεξεργασίας',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry date format
--------------------------------------------------------------------------------

-- This is the format for the blurb expiry date. It should be valid input for
-- the first parameter of the #time parser function.
['expiry-date-format'] = 'j F Y',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Tracking categories
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine which tracking categories the module outputs.
['tracking-category-incorrect'] = 'Σελίδες Βικιπαίδειας με λάθος πρότυπο προστασίας',
['tracking-category-template'] = 'Wikipedia template-protected pages other than templates and modules',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------

-- These are images that are not defined by their protection action and protection level.
['image-filename-indef'] = 'Padlock.svg',
['image-filename-default'] = 'Transparent.gif',

--------------------------------------------------------------------------------
-- End messages
--------------------------------------------------------------------------------
}

--------------------------------------------------------------------------------
-- End configuration
--------------------------------------------------------------------------------
}