Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

(Ανακατεύθυνση από ΑΜΚΑ)

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστός και ως ΑΜΚΑ είναι ένας αριθμός, αντίστοιχος με το αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), για την εργασία και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Η απόδοση του ΑΜΚΑ πραγματοποιείται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθιερώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 2084/1992 που συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997, το άρθρο 39 του ν. 2676/1999 και την παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 3518/2006. Από το 2009 (Ν.3655/2008) καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας.

Η δομή του αναλύεται όπως παρακάτω : Τα πρώτα έξι ψηφία αντιπροσωπεύουν την ημερομηνία γεννήσεως του ασφαλισμένου (αν και αυτό δεν είναι πάντα ο κανόνας). Τα επόμενα τέσσερα ψηφία δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο μέσα στην ίδια ημερομηνία γέννησης. Για τους άνδρες ο αύξων αυτός αριθμός είναι περιττός για δε τις γυναίκες, άρτιος. Το τελευταίο ψηφίο είναι χαρακτήρας ελέγχου που διασταυρώνεται με τον αλγόριθμο του Λουν (modulus 10).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία