Ως Άδικη πράξη, (ή άδικος πράξις), ή αδικοπραξία, χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά σε βάρος άλλου προσώπου, που αντίκειται στο υφιστάμενο δίκαιο του τόπου (Χώρας) που αυτή εκδηλώθηκε ή εκδηλώνεται.

Κάθε φορά που η άδικη πράξη οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) του προσώπου, δηλαδή γίνεται καταλογιστή, τότε γίνεται λόγος περί αδικήματος.