Ο αεροσυμπιεστής, ή «κομπρεσέρ» είναι η μηχανή που συγκεντρώνει σε έναν κλειστό χώρο (συνήθως δοχείο) ένα αέριο αυξάνοντας κατ' επέκταση μέσα εκεί την πυκνότητά του και την πίεσή του. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μέθοδοι μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συμπίεση του αερίου. Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες αεροσυμπιεστών είναι οι εμβολοφόροι, οι περιστροφικοί, οι κοχλιοφόροι και οι πτερυγιοφόροι.

Οι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές είναι παλινδρομικής κίνησης και περιλαμβάνουν κυλίνδρους διατεταγμένους σε σειρά. Ο κύλινδρος πρώτης βαθμίδας αναρροφά τον αέρα του περιβάλλοντος, ο οποίος εισάγεται μέσω ειδικού φίλτρου, καθώς το έμβολο κινείται προς τα πάνω. Ταυτόχρονα, ο αέρας στον ανώτερο κύλινδρο συμπιέζεται και ωθείται προς τα έξω. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων χρησιμοποιείται το λεγόμενο στροφείο ακτινικής ροής. Οι κύριοι λόγοι καθιέρωση της τεχνολογίας αυτής είναι η απλότητα και η στιβαρότητα της κατασκευής, το μικρό βάρος άρα και μέγεθος και τέλος ότι με μια βαθμίδα, ένα δηλαδή μόνο βήμα συμπίεσης, επιτυγχάνεται ικανοποιητικά μεγάλος λόγος πιέσεως που καλύπτει τις ανάγκες υπερπλήρωσης.

Οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές που δεν χαρακτηρίζονται ως θετικής εκτοπίσεως στηρίζουν την αποτελεσματικότητα τους στο ταχύστροφο της περιστροφής τους. Στον ακτινικό συμπιεστή ο αέρας εκτός από την περιστροφική κίνηση κινείται κυρίως ακτινικά με την αξονική συνιστώσα πολύ μικρή. Κατά την περιστροφή του στροφείου προσδίδεται τόσο κινητική ενέργεια όσο και πίεση. Ο διάχυτης (diffuser) καθώς οδηγεί τον αέρα περιφερειακά προς το σπειροειδές κέλυφος, τον επιβραδύνει αυξάνοντας την πίεση του. Ο διάχυτης μπορεί να διαθέτει σταθερά πτερύγια ή να αποτελείται από απλά παράλληλα τοιχώματα. Το σπειροειδές κέλυφος είναι αγωγός με συνεχώς αυξανόμενη διατομή. Ο αγωγός περιβάλει τον διάχυτη με τη μορφή σπείρας και συλλέγει τον αέρα από το διάχυτη σε όλες τις περιφερειακές θέσεις, οδηγώντας τον στην έξοδο του κελύφους (case). Πριν την είσοδο του συμπιεστή τοποθετείται δικτυωτό φίλτρο για να αποφευχθεί η εισχώρηση ξένων αντικειμένων και αιωρούμενων σωματιδίων. Σε μεγάλους στροβιλοσυμπιεστές υπάρχει ειδική διάταξη διαφραγμάτων για να μειώνεται ο θόρυβος που προκαλεί η λειτουργία του συμπιεστή. Τυχόν φραγμένα φίλτρα αυξάνουν την αντίσταση στη ροή του αέρα με αποτέλεσμα να μειώνεται ο βαθμός απόδοσης του συμπιεστή και κατά συνέπεια της ίδιας της μηχανής.