Στη Χημεία με τη χαρακτηριστική ονομασία αλογονάνθρακες φέρονται οι χημικές ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα (C), και ένα ή περισσότερα αλογόνα (δηλαδή Br, Cl, F και I). Συνεπώς, εφόσον φέρουν άνθρακα πρόκειται για οργανικές ενώσεις.

Σημαντικότερες ιδιότητες των αλογονανθράκων είναι η χαμηλή δραστικότητα και τοξικότητά τους καθώς και ότι δεν είναι αναφλέξιμοι.

Υποκατηγορίες των αλογονανθράκων, λόγω της σημαντικότητάς τους αποτελούν οι χλωράνθρακες (ενώσεις χλωρίου και άνθρακα), π.χ. τετραχλωράνθρακας, και οι φθοράνθρακες (αντίστοιχα ενώσεις φθορίου και άνθρακα), όπως π.χ. το περισσότερο γνωστό "τεφλόν" ή "πολυτετραφθορο-αιθυλική ρητίνη", καθώς και πολλά είδη φρέου.

Γενικότερα οι αλογονάνθρακες κατατάσσονται στα αλογονοπαράγωγα.