Επαληθευσιμότητα
Γιατί είναι σημαντικές οι παραπομπές

Προσθήκη παραπομπών
Αυτόματα ή χειροκίνητα

Επεξεργασία υπαρχουσών
Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση

Επαναχρησιμοποίηση παραπομπών
Κάποιες είναι πραγματικά χρήσιμες

Αξιόπιστες πηγές
Ποιες πηγές είναι αρκετά καλές;

Περίληψη
Επισκόπηση σε ότι μάθατε
"Wikipedian protester" του Randall Munroe. Οι Βικιπαιδιστές φημίζονται για το ότι απαιτούν παραπομπές για τις πληροφορίες!

Μία από τις βασικές πολιτικές της Βικιπαίδειας είναι ότι όλο το περιεχόμενο ενός λήμματος πρέπει να είναι επαληθεύσιμο. Αυτό σημαίνει ότι μια αξιόπιστη πηγή πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει το υλικό. Όλα τα παραθέματα και οποιοδήποτε υλικό του οποίου η επαληθευσιμότητα έχει αμφισβητηθεί ή είναι πιθανό να αμφισβητηθεί πρέπει να περιλαμβάνει μια εντός κειμένου παραπομπή προς μια πηγή που υποστηρίζει άμεσα το υλικό. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η Wikipedia δεν είναι το κατάλληλο μέρος για πρωτότυπο έργο, αρχειακά ευρήματα που δεν έχουν δημοσιευθεί, ή στοιχεία από οποιαδήποτε πηγή η οποία δεν έχει δημοσιευθεί.

Αν προσθέτετε νέο περιεχόμενο, είναι δική σας ευθύνη να προσθέσετε πληροφορίες για την πηγή μαζί με αυτό. Υλικό που παρέχεται χωρίς πηγή είναι πολύ πιθανό να απομακρυνθεί από το λήμμα. Μερικές φορές αυτό το υλικό μπορεί να επισημανθεί πρώτα με ένα πρότυπο [εκκρεμεί παραπομπή] για να δοθεί στους συντάκτες χρόνος για να βρουν και να προσθέσουν πηγές πριν από την αφαίρεση, αλλά μερικές φορές οι συντάκτες απλά θα το αφαιρέσουν επειδή αμφισβητούν την ειλικρίνεια του.

Αυτός ο οδηγός θα σας δείξει πώς να προσθέσετε εντός κειμένου παραπομπές σε λήμματα, και επίσης θα εξηγήσει εν συντομία τι θεωρεί η Wikipedia ότι είναι μια αξιόπιστη πηγή.