Επαληθευσιμότητα
Γιατί είναι σημαντικές οι παραπομπές

Προσθήκη παραπομπών
Αυτόματα ή χειροκίνητα

Επεξεργασία υπαρχουσών
Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση

Επαναχρησιμοποίηση παραπομπών
Κάποιες είναι πραγματικά χρήσιμες

Αξιόπιστες πηγές
Ποιες πηγές είναι αρκετά καλές;

Περίληψη
Επισκόπηση σε ότι μάθατε
Για να εισαγάγετε μια παραπομπή, πρώτα ενεργοποιήστε τον VisualEditor κάνοντας κλικ στο "επεξεργασία" στην κορυφή ενός λήμματος. Μόλις η γραμμή εργαλείων έχει εμφανιστεί, κάντε κλικ εκεί που θέλετε να εισάγετε την παραπομπή. Κάνοντας κλικ στο κουμπί θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της παραπομπής σας.

Υπάρχουν δύο απλοί τρόποι για να δημιουργήσετε μια νέα παραπομπή: Πλήρως αυτόματα (απλά εισάγοντας μια διεύθυνση URL) ή χειροκίνητα συμπληρώνοντας ένα πρότυπο (όπου μπορείτε να προσθέσετε κάθε κομμάτι πληροφοριών ξεχωριστά).

Η αυτόματη επιλογή είναι η πιο εύκολη. Η Βικιπαίδεια συχνά μπορεί να μορφοποιήσει αυτόματα μια παραπομπή αν απλά εισάγετε το URL της ιστοσελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί "Εύρεση". Ρίξτε μια ματιά στην παραπομπή που δημιουργεί στη συνέχεια. Για να την αποδεχθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή". Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες, αν ο VE έκανε κάτι λάθος, όπως την ημερομηνία δημοσίευσης, κάνοντας κλικ στο "Επεξεργασία".


Για να εισαγάγετε χειροκίνητα τις πληροφορίες σχετικά με μια παραπομπή, κάντε κλικ στην καρτέλα "Χειροκίνητα" του παραθύρου διαλόγου. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της αναφοράς που θέλετε να προσθέσετε, και να συμπληρώσετε τα περισσότερα από τα πεδία ("παραμέτρους") όσο το δυνατόν (Σημείωση: ημερομηνίες θα πρέπει να είναι ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).

Βίντεο

Μερικές φορές η παραπομπή που θέλετε να προσθέσετε δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες αυτές (για παράδειγμα, ίσως θέλετε να παραπέμψετε σε μια ομιλία). Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες πλήρως χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τη "Βασική μορφή».