Επαληθευσιμότητα
Γιατί είναι σημαντικές οι παραπομπές

Προσθήκη παραπομπών
Αυτόματα ή χειροκίνητα

Επεξεργασία υπαρχουσών
Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση

Επαναχρησιμοποίηση παραπομπών
Κάποιες είναι πραγματικά χρήσιμες

Αξιόπιστες πηγές
Ποιες πηγές είναι αρκετά καλές;

Περίληψη
Επισκόπηση σε ότι μάθατε

Επαναχρησιμοποίηση παραπομπών με VisualEditor
Επαναχρησιμοποίηση παραπομπών με VisualEditor

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να αναφέρετε την ίδια παραπομπή σε πολλαπλές θέσεις σε μια σελίδα.


Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί , και επιλέξτε την καρτέλα "Επαναχρησιμοποίηση". Αυτή θα εμφανίσει μια λίστα με όλες τις παραπομπές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στο λήμμα.


Για να βρείτε την παραπομπή που θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε, είτε μετακινηθείτε μέσα στη λίστα, είτε χρησιμοποιήστε την μπάρα "Αναζήτηση εντός των τρεχουσών παραπομπών" στην κορυφή. Κάνοντας κλικ σε μια συγκεκριμένη παραπομπή θα την εισαγάγει στο λήμμα.


Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε παραπομπές εντός, ή μεταξύ, λημμάτων που επεξεργάζεστε!