Ο όρος αναπτυσσόμενες χώρες αναφέρεται στις χώρες που βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο οικoνομικής ανάπτυξης. Παλαιότερος, αλλά και ανακριβής, φορτισμένος όρος είναι το τρίτος κόσμος.

  Αναπτυσσόμενες χώρες
  Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
  Μη διαθέσιμα στοιχεία

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο[1] και Ηνωμένα Έθνη[2] (έτος 2022).

Χαρακτηριστικά των αναπτυσσομένων χωρών είναι συνήθως οι κακές υποδομές, η χαμηλή μόρφωση και το ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό, η έλλειψη των επενδύσεων και βιομηχανικής παραγωγής, οι ασθενικοί θεσμοί, η ανώριμη δημοκρατία ή η πλήρης έλλειψη της, το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η διαδεδομένη φτώχεια κ.τ.λ.

Αποτέλεσμα της ανέχειας που παρατηρείται λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης, είναι συχνά η μετανάστευση προς τις πλουσιότερες χώρες για την αναζήτηση εργασίας και την βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Πολλές από τις χαμηλής ανάπτυξης χώρες, δεν θα έπρεπε να ονομάζονται αναπτυσσόμενες, καθώς δεν παρουσιάζουν θετική ανάπτυξη. Η βιβλιογραφία όμως διίστανται σε αυτό το σημείο. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, οι περισσότερες από τις οικονομικά ασθενείς χώρες, εκτός της Αφρικής, παρουσιάζουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη.

Αναφορές

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Developing country στο Wikimedia Commons