Αναπτυσσόμενες χώρες

Ο όρος αναπτυσσόμενες χώρες αναφέρεται στις χώρες που βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο οικoνομικής ανάπτυξης. Παλιότερος, αλλά και ανακριβής, φορτισμένος όρος είναι το τρίτος κόσμος.

Χαρακτηριστικά των αναπτυσσομένων χωρών είναι συνήθως οι κακές υποδομές, η χαμηλή μόρφωση και το ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό, η έλλειψη των επενδύσεων και βιομηχανικής παραγωγής, οι ασθενικοί θεσμοί, η ανώριμη δημοκρατία ή η πλήρης έλλειψη της, το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η διαδεδομένη φτώχεια κ.τ.λ.

Αποτέλεσμα της ανέχειας που παρατηρείται λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης, είναι συχνά η μετανάστευση προς τις πλουσιότερες χώρες για την αναζήτηση εργασίας και την βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που πληροί όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Πολλές από τις χαμηλής ανάπτυξης χώρες, δεν θα έπρεπε να ονομάζονται αναπτυσσόμενες, καθώς δεν παρουσιάζουν θετική ανάπτυξη. Η βιβλιογραφία όμως διίστανται σε αυτό το σημείο. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, οι περισσότερες από τις οικονομικά ασθενείς χώρες, εκτός της Αφρικής, παρουσιάζουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη.ΠαραπομπέςΕπεξεργασία