Ως απόμειξη αναφέρεται ο τρόπος αναπαραγωγής των φυτών με αντικατάσταση της φυσιολογικής σεξουαλικής αναπαραγωγής από ασεξουαλική αναπαραγωγή, στον οποίο παίρνουν μέρος τα όργανα του φύλου και οι συγγενείς τους μορφές, χωρίς όμως να γίνει γονιμοποίηση. Αντίστοιχη διαδικασία στα ζώα είναι η παρθενογένεση.

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό που εισήγαγε ο Winkler, οι άλλοι τύποι «κανονικής ασεξουαλικής αναπαραγωγής»των φυτών, όπως η διάδοση από τα μοσχεύματα ή φύλλα, δεν θεωρείταιε απόμειξη. Με την διαδικασία της απόμειξης παράγονται απόγονοι που είναι γενετικά πανομοιότυποι με το μητρικό φυτό.

Είναι δηλαδή η αντικατάσταση του εγγενούς από τον αγενή πολλαπλασιασμό (Θεωρείται εξελικτικό αποτέλεσμα της τάσης περιορισμού του γενετικού ανασυνδυασμού). Έτσι τα άνθη αυτών των φυτών, υπέστησαν εξελικτική τροποποίηση με αποτέλεσμα να παράγουν είτε σπόρο παρθενογενετικά (αγαμοσπερμία) είτε μονάδες αναπαραγωγής αντί για άνθη. Σε ανθοφόρα φυτά, ο όρος απόμειξη χρησιμοποιείται συνήθως με μια περιορισμένη έννοια ως αγαμοσπερμία, δηλαδή ασεξουαλική αναπαραγωγή μέσω σπόρων.

Αναφέρονται αρκετοί διαφορετικοί τύποι απόμειξης:

 • Διπλόσπορη απόμειξη
 • Απόσπορη απόμειξη
 • Τυχαία εμβρυογονία
 • Αυτόνομη
 • Ψευδογαμία
 • Απλοειδής παρθενογένεση ή ανδρογένεση


Βιβλιογραφία Επεξεργασία

 • Winkler, H. (1908). Über Parthenogenesis und Apogamie im Pflanzenreich. 2(3) Progressus Rei Botanicae 293–454.
 • Clausen, J. (1954). Partial apomixis as an equilibrium system. Caryologia, Supplement: 469–479.
 • a b Savidan, Y.H. (2000). Apomixis: genetics and breeding. 18 Plant Breeding Reviews 13–86.
 • Böcher TW. 1951. Cytological and embryological studies in the amphi-apomictic Arabis holboellii-complex. Det Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 6(7): 1-59
 • a b Maheshwari, P. 1950. An introduction to the embryology of the angiosperms. McGraw-Hill, New York.
 • a b Rutishauser, A. 1969. Embryologie und Fortpflanzungsbiologie der Angiospermen: eine Einführung. Springer-Verlag, Wien.
 • Fitting, H., et al. 1930. Textbook of botany (Strasburger's textbook of botany, rewritten). Macmillan, London.
 • Nogler, G.A. 1984. Gametophytic apomixis. In Embryology of angiosperms. Edited by B.M. Johri. Springer, Berlin, Germany. pp. 475–518.
 • a b Solntzeva, M.P. (2003). About some terms of apomixis: pseudogamy and androgenesis. Biologia. 58(1): 1–7.
 • Defining species: a sourcebook from antiquity to today, by John S. Wilkins, ISBN 1433102161, 2009, pp. 122, 194
 • Pichot, C., et al. (2000). Lack of mother tree alleles in zymograms of Cupressus dupreziana A. Camus embryos Annals of Forest Science 57: 17–22.
 • Pichot, C., et al. (2001). Conservation: Surrogate mother for endangered Cupressus. Nature 412(6842):39–39.
 • Gvaladze G.E. (1976). Forms of Apomixis in the genus Allium L. In: S.S. Khokhlov (Ed.): Apomixis and Breeding, Amarind Pub., New Delhi-Bombay-Calcutta-New York pp. 160–165
 • Bhojwani S.S.& Bhatnagar S.P. (1988). The Embryology of angiosperms. Vikas Publishing house Pvt.Ltd. New Delhi.
 • Heslop-Harrison, J. (1972) "Sexuality in Angiosperms,"pp.133–289, In Steward,F.C. (ed.) Plant Physiology, Vol. 6C, Academic Press New York.
 • Nygren, A 1967, "Apomixis in the Angiosperms" pp. 551–596. In Ruhland, W. (ed.) Encyclopaedia of Plant Physiology, Vol.18, Springer-Verlag, Berlin.