Βαροβαθμίδα ή Βαροβαθμίς ονομάζεται η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης (καθέτου διευθύνσεως επί των ισοβαρών) στη μονάδα της γεωγραφικής απόστασης, που είναι η μία μοίρα. Όταν η βαροβαθμίδα μεταξύ δύο παρακείμενων τόπων έχει τιμή ίση προς το μηδέν, τότε μεταξύ των δύο αυτών τόπων επικρατεί άπνοια, δηλαδή ο αέρας παραμένει οριζόντια ακίνητος, και άνεμοι δεν παρατηρούνται.

Δύναμη βαροβαθμίδας Επεξεργασία

Η τιμή της βαροβαθμίδας μεταξύ δύο τόπων ισούται με τη διαφορά πίεσης των τόπων αυτών δια της μεταξύ των απόστασης. Η απόσταση στη προκειμένη περίπτωση μετράται σε γεωγραφικές μοίρες. Η βαροβαθμίδα θεωρείται διάνυσμα με διεύθυνση κάθετη στις ισοβαρείς καμπύλες και φορά από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες ατμοσφαιρικές πιέσεις.

Βαροβαθμίδες της τάξεως (τιμής) 1mb/1° προξενούν ανέμους ασθενείς, ενώ της τάξεως 4 έως 5mb/1° προξενούν ανέμους θυελλώδεις.

  • Όσο μεγαλύτερη η διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης και μικρότερη η απόσταση μεταξύ δύο τόπων τόσο σφοδρότεροι θα είναι οι άνεμοι που θα ακολουθήσουν.

Συνεπώς η γνώση της βαροβαθμίδας, πάντα μεταξύ δύο τόπων, προσδιορίζει εμπειρικά και τη δύναμη των ανέμων που θα παρατηρηθούν στο χαμηλότερης ατμοσφαιρικής πίεσης τόπο, με διεύθυνση από εκείνη του έτερου τόπου.

Σημείωση Επεξεργασία

Η βαροβαθμίδα αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη κατακόρυφη βαροβαθμίδα

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία