Γενικά (στον πληθυντικό) Ισοβαρείς γραμμές ονομάζονται οι δημιουργούμενες και φερόμενες στο Μετεωρολογικό χάρτη ευθείες και καμπύλες που προκύπτουν από τη γραμμική ένωση των τόπων εκείνων οι οποίοι έχουν την ίδια ατμοσφαιρική πίεση κατά την ίδια στιγμή.

Ο τρόπος αυτός, της γραμμικής σύνδεσης των τόπων, θεωρείται ο καλύτερος για τη γρήγορη εικόνα της κατανομής της βαρομετρικής πίεσης και της έκτασης αυτής εκ μέρους των Μετεωρολόγων. Επίσης, από τη μελέτη της μορφής των ισοβαρών γραμμών, μπορούν να προκύψουν αριθμητικές τιμές για την οριζόντια βαροβαθμίδα, το ρυθμό δηλαδή της μεταβολής της πίεσης κατά την οριζόντια διεύθυνση. Με τη σειρά της η βαροβαθμίδα αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της δύναμης βαροβαθμίδας και του ανέμου βαροβαθμίδας, που τελικά επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις μετατοπίσεις αερίων μαζών στην οριζόντια διεύθυνση.

Με μικρή διαφορά αυτών των γραμμών είναι οι Ισαλλοβαρείς γραμμές.

Οι ισοβαρείς και οι ισαλλοβαρείς γραμμές στον μετεωρολογικό χάρτη παρουσιάζονται ως ευθύγραμμες, καμπύλες ή σχηματίζουν τελείως κλειστά συστήματα (κυκλικά, ελλειψοειδή ή ωοειδή), ονομαζόμενα ισοβαρικά συστήματα ή ισαλλοβαρικά συστήματα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Ατμοσφαιρική πίεση και Βαρομετρική τάση