Το Γαλακτονικό όξύ ή 1,2,3,4,5-πενταϋδροξυεξανικό οξύ, (γαλ. acide galactonique, αγγλ. galactonic acid), είναι μια οργανική ένωση της οποιας ο συντακτικός τύπος είναι: HOCH2(CHOH)4COOH.

Η ένωση αυτή προκύπτει κατά τη βιοχημική διεργασία της οξείδωσης της αλδεϋδομάδας (-CHO) της γαλακτόζης σε καρβοξύλιο (-COOH). Πρόκειται για ουσία κρυσταλλική, διαλυτή στο νερό με σημείο τήξης 112 °C.

Το γαλακτονικό οξύ απαντάται σε τρεις στερεοχημικές μορφές, ανάλογα με τη στρέψη του επιπέδου του πολωμένου φωτός: Τη δεξιόστροφη, την αριστερόστροφη και τη ρακεμική.