Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων σε νομικά πρόσωπα όπως είναι Σύλλογοι, Σωματεία,Σύνδεσμοι, Οργανισμοί, Εταιρείες, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, ακόμα και σε επί μέρους διοικητικές διαιρέσεις κρατών. Η Γενική Συνέλευση ενός νομικού προσώπου είναι το ανώτατο όργανο λήψης των αποφάσεων, εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτό χρονικό διάστημα που ορίζεται από το καταστατικό, ελέγχει τα πεπραγμένα της διοίκησης και απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Είδη Γενικών Συνελεύσεων

Επεξεργασία

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τριών ειδών:

 1. Γενικές Συνελεύσεις πρωτοβάθμιων νομικών προσώπων Μη κερδοσκοπικών Σωματείων ή εταιρειών.
 2. Γενικές Συνελεύσεις δευτεροβάθμιων οργανισμών όπως είναι Ομοσπονδίες ή Ενώσεις, που έχουν σαν μέλη τους τα πρωτοβάθμια νομικά πρόσωπα
 3. Γενικές Συνελεύσεις κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και εταιρειών.

Γενικές Συνελεύσεις πρωτοβάθμιων νομικών προσώπων

Επεξεργασία

Στις Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων νομικών προσώπων όπως είναι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Εταιρείες, Σύλλογοι, Σύνδεσμοι, Σωματεία κλπ, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, δηλαδή φυσικά πρόσωπα και το κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου, που είναι ισότιμη με όλες τις άλλες

Γενικές Συνελεύσεις δευτεροβάθμιων νομικών προσώπων, ομοσπονδιών, ή ενώσεων νομικών προσώπων

Επεξεργασία

Στις Γενικές Συνελεύσεις Δευτεροβάθμιων νομικών προσώπων όπως είναι οι Ομοσπονδίες ή Ενώσεις, που έχουν σαν μέλη τους νομικά και όχι φυσικά πρόσωπα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα νομικά πρόσωπα, μέσω εκπροσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το καταστατικό. Το κάθε νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα μίας ψήφου ισότιμης με όλες τις άλλες.

Γενικές Συνελεύσεις κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και εταιρειών

Επεξεργασία

Στις Γενικές Συνελεύσεις κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και εταιρειών (Ανωνύμων, Ομωνύμων ή ΕΠΕ), δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι που κατέχουν τις μετοχές της επιχείρησης ή της εταιρείας και ο καθένας διαθέτει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που κατέχει. Ουσιαστικά δηλαδή δικαίωμα ψήφου έχουν οι μετοχές και συνεκδοχικά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους τις μετοχές της επιχείρησης ή της εταιρείας.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Επεξεργασία

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση ενός νομικού προσώπου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχει τις πράξεις και παραλείψεις του.
 • Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, όταν πρόκειται για Γεν.Συνέλευση αρχαιρεσιών
 • Εκλέγει την Ελεγκτική Επιτροπή
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τους ετήσιους ισολογισμούς.
 • Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση του νομικού προσώπου
 • Εγκρίνει ή τροποποιεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισμό της κάθε περιόδου.
 • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
 • Αποφασίζει για την διάλυση του νομικού προσώπου τηρώντας την οριζόμενη από τον νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.

Η Γεν.Συνέλευση μπορεί να έχει και άλλες αρμοδιότητες που ορίζονται από το νόμο ή από το καταστατικό του νομικού προσώπου.

Διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης

Επεξεργασία

Μία Γενική Συνέλευση για να είναι σύννομη πρέπει συγκληθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το καταστατικό του νομικού προσώπου, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνει ορισμένο χρονικό διάστημα πριν από τη σύγκληση της, να ορίζει ρητά τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της Συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Στις περιπτώσεις των κερδοσκοπικών νομικών προσώπων (επιχειρήσεων, ή εταιρειών), η ανακοίνωση της ετήσιας απολογιστικής Γεν.Συνέλευσης, πρέπει να γίνει μέσω του τύπου,σε προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, μαζί με την ανακοίνωση του ισολογισμού ή των οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική-απολογιστική , η οποία συγκαλείται κάθε χρόνο, εκλογοαπολογιστική, η οποία συγκαλείται κάθε 2-3 ή 4 χρόνια, ανάλογα με το πως ορίζει το καταστατικό, ή έκτακτη μετά από σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να συζητήσει έκτακτα θέματα του νομικού προσώπου.

Αμέσως μετά τη σύγκληση και υπό την προσωρινή προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστωθεί η από το νόμο (ή το καταστατικό) απαιτούμενη απαρτία, εκλέγεται (συνήθως δια ανατάσεως χειρός) ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο οποίος διευθύνει τη διαδικασία συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και ο Γραμματέας της Συνέλευσης, ο οποίος κρατάει τα πρακτικά.

Εάν δεν τηρηθούν όλες οι παραπάνω διαδικασίες, η Γενική Συνέλευση μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, εάν γίνει προσφυγή σε δικαστήριο από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όχι απαραίτητα μέλος του νομικού προσώπου. Μπορεί ακόμα και να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για αναστολή των αποφάσεων της Γεν.Συνέλευσης, μέχρι την οριστική απόφαση του δικαστηρίου.

Εφόσον τηρηθούν όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες, οι αποφάσεις της Γεν.Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου.

ΚΕΠΕΑ

Stocklearning