Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων

Κατά την εκπόνηση γενικών μελετών τεχνικών έργων, ιδιαίτερο ρόλο κατέχει το τμήμα των γεωλογικών μελετών καθώς σχετίζεται αφενός με θέματα ευστάθειας των κατασκευών και ασφάλειας αυτών (όπως η ασφαλής θεμελίωση του έργου, διερεύνηση των συνθηκών του υπεδάφους κ.λπ.) και αφετέρου με την ελαχιστοποίηση του κόστους (όπως αποφυγή κατασκευαστικών αστοχιών, αναζήτηση κατασκευαστικών υλικών κ.λπ.).

Στάδια Μελετών. Επεξεργασία

Αναλόγως προς τις ερευνητικές εργασίες που λαμβάνουν χώρα, διακρίνουμε τρία στάδια, τα οποία — με σειρά αναφοράς από το πρώιμο προς το τελικό — είναι τα ακόλουθα.

 1. Πρώιμο: Αναγνωριστικό / Προκαταρκτικό.
 2. Ενδιάμεσο: Προμελέτης.
 3. Τελικό: Οριστικής μελέτης.

Μορφές ερευνητικών εργασιών. Επεξεργασία

Οι μορφές που μπορούν να λάβουν οι ερευνητικές εργασίες που εκτελεί ο Γεωλόγος, ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες.

 • «Βιβλιογραφικές». Αναζήτηση προϋπαρχουσών πληροφοριών (έγγραφα, σχέδια, χάρτες κ.λπ.)
 • Υπαίθρου.
  • Συλλογή στοιχείων σύνταξης χάρτου.
   • Γεωλογικά.
   • Τεκτονικά.
   • Στρωματογραφικά.
   • Γεωτεχνικά.
   • Γεωμορφολογικά.
  • Συλλογή πετρογραφικών δειγμάτων.
  • Συλλογή υδρολογικών στοιχείων.
  • Επίβλεψη γεωτρήσεων, ερευνητικών στοών , φρεάτων και ορυγμάτων.
 • Γραφείου και εργαστηρίου.
  • Εκτίμηση σεισμικότητας περιοχής.
  • Σύνταξη τεκτονικών διαγραμμάτων (π.χ. Schmidt).
  • Ανάλυση των πετρογραφικών δειγμάτων.
  • Προσδιορισμός στρωματογραφίας.
  • Σύνθεση υπαίθριων και εργαστηριακών δεδομένων.
  • Σύνταξη γεωλογικών χαρτών.
  • Σύνταξη γεωτεχνικών χαρτών.
  • Σύνταξη υδρο-γεωλογικών χαρτών.
  • Σύνταξη υδρο-χημικών χαρτών.

Πηγές Επεξεργασία

 • Υ. Α. με αρ. 6019/ΦΕΚ 29Β/11.2.1986 περί “Έγκρισης των Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων” (Ε 104-85)
 • ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002) Kατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91)
 • Terzaghi, K., Peck, R. B. and Mesri, G., Soil Mechanics in Engineering Practice, 3rd Ed. Wiley-Interscience (1996) ISBN 0-471-08658-4.