Το γραμμάριο (σύμβολο g) είναι μία μονάδα μέτρησης της μάζας. Το γραμμάριο είναι η θεμελιώδης μονάδα μάζας του συστήματος μονάδων CGS.

Ο ορισμός του γραμμαρίου δίνεται μέσω του ενός χιλιοστού (1/1000) του χιλιόγραμμου ( 1 kg = 1000 g).

Το μοναδικό σύμβολο μονάδας ανά γραμμάριο που αναγνωρίζεται από το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) είναι το "g" ακολουθώντας την αριθμητική τιμή με ένα διάστημα, π.χ. "640 g". Το SI δεν υποστηρίζει τη χρήση συντομογραφιών όπως το gr (που είναι το σύμβολο για τους κόκκους-grains)

Επίσημο σύμβολο SI

Επεξεργασία

Το μόνο σύμβολο μονάδας για το γραμμάριο που αναγνωρίζεται από το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) είναι το "g", μετά την αριθμητική τιμή με ένα διάστημα, όπως στο "640g" να σημαίνει "640 γραμμάρια" στην αγγλική γλώσσα. Το SI δεν υποστηρίζει τη χρήση συντομογραφιών όπως "gr" (που είναι το σύμβολο για κόκκους (grains)), :C-19"gm" ("g⋅m" είναι το σύμβολο SI για το γραμμόμετρο) ή "Gm" (το σύμβολο SI για το γιγάμετρο).