Η Μαδαγασκάρη διαιρείται σε 22 περιφέρειες και περαιτέρω σε 111 δήμους

Οι δήμοι της Μαδαγασκάρης

Αλαότρα-ΜανγκόροΕπεξεργασία

 1. Αμπατοντραζάκα
 2. Αμπαραφαραβόλα
 3. Αντιλαμένα
 4. Ανοσίμπε Ανάλα
 5. Μοραμάνγκα

Αμορόνι ΜανίαΕπεξεργασία

 1. Αμπατοφιναντραχάνα
 2. Αμποσίτρα
 3. Φαντριάνα
 4. Μαναντριάνα

ΑναλαμάνγκαΕπεξεργασία

 1. Αμποχιντρατρίμο
 2. Αντζοζορόμπε
 3. Ανκαζόμπε
 4. Ανταναναρίβο-Ατσιμοντράνο
 5. Ανταναναρίβο-Αβαραντράνο
 6. Ανταναναρίβο-Ρενιβοχίτρα
 7. Μαντζακαντριάνα

ΑναλαντζιρόφοΕπεξεργασία

 1. Φενερίβε Εστ
 2. Μανανάρα Νορντ
 3. Μαροαντσέτρα
 4. Νόσι Μποράα
 5. Σοανιεράνα
 6. Βαβατενίνα

ΑνόσιΕπεξεργασία

 1. Αμποασάρι
 2. Μπετρόκα
 3. Τολανιάρο


Άνω ΜατσιάτραΕπεξεργασία

 1. Αμπαλαβάο
 2. Αμποϊμαασόα
 3. Φιαναραντσόα Ι
 4. Φιαναραντσόα ΙΙ
 5. Ιαλαμαβόνι

Ατσίμο-ΑντρεφάναΕπεξεργασία

 1. Αμπανόιχι
 2. Ανκαζοάμπο
 3. Μπενενίτρα
 4. Μπορορόχα
 5. Μπετιόκι
 6. Μορόμπε
 7. Σακαράχα
 8. Τολιάρα Ι
 9. Τολιάρα ΙΙ

ΑντρόιΕπεξεργασία

 1. Αμποβόμπε- Αντρόι
 2. Μπεκίλι
 3. Μπελόχα
 4. Τσιόμπε

Ατσίμο-ΑτσινανάναΕπεξεργασία

 1. Μπεφοτάκα
 2. Φαραφανγκάνα
 3. Μιντόνγκι-Σουντ
 4. Βανγκαϊντράνο
 5. Βοντρόζο

ΑτσινανάναΕπεξεργασία

 1. Ανταναμπάο Μαναμπότσι
 2. Μαανόρο
 3. Μαροάμπο
 4. Τοαμασίνα Ι
 5. Τοαμασίνα ΙΙ
 6. Βατομάντρι
 7. Βοϊμπινάνι


ΒακινανκαράτραΕπεξεργασία

 1. Αμπατολάμπι
 2. Αντραμασίνα
 3. Αντανιφότσι
 4. Αντσιράμπε Ι
 5. Αντσιράμπε ΙΙ
 6. Μπετάφο
 7. Φαρατσίχο

Βατοβάβι-ΦιτοβινάνιΕπεξεργασία

 1. Ιφαναντιάνα
 2. Ικόνγκο
 3. Μανακάρα
 4. Μαναντζάρι
 5. Νόσι Βαρίκα
 6. Βοϊπένο

ΙτάσιΕπεξεργασία

 1. Αριβονιμάμο
 2. Μιαριναρίβο
 3. Σοαβιναντριάνα

ΙχορόμπεΕπεξεργασία

 1. Ιακόρα
 2. Ιχόσι
 3. Ιβοχίμπε

ΜελάκιΕπεξεργασία

 1. Αμπατομαΐντι
 2. Αντσαλόβα
 3. Μπεσαλάμπι
 4. Μαϊντιράνο
 5. Μοραφενόμπε

ΜενάμπεΕπεξεργασία

 1. Μπελόνι Τσιριμπιίνα
 2. Μαχάμπο
 3. Μάντζα
 4. Μιαντριβάζο
 5. Μοροντάβα


ΜπετσιμπόκαΕπεξεργασία

 1. Καντρέχο
 2. Μαεβατανάνα
 3. Τσαρατανάνα

ΜποένιΕπεξεργασία

 1. Αμπατομποένι
 2. Μαχατζάνγκα Ι
 3. Μαχατζάνγκα ΙΙ
 4. Μαροβοάι
 5. Μιτσίντζο
 6. Σοαλάλα

ΜπονγκολάβαΕπεξεργασία

 1. Φενοαριβόμπε
 2. Τσιροανομαντίντι

ΝτάναΕπεξεργασία

 1. Αμπάντζα
 2. Αμπιλόμπε
 3. Αντσιρανάνα Ι
 4. Αντσρανάνα ΙΙ
 5. Νόσι Μπε

ΣάβαΕπεξεργασία

 1. Αντάπα
 2. Ανταλάχα
 3. Σαμπάβα
 4. Βοεμάρ

ΣόφιαΕπεξεργασία

 1. Αναλαβάβα
 2. Αντσοχίχι
 3. Μπεαλανάνα
 4. Μπεφαντριάνα Νορντ
 5. Μποριζίνι
 6. Μαμπικόνι
 7. Μαντριτσάρα

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία